Biuletyn Informacji Publicznej Ochrona danych osobowych - Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sąd Okręgowy w Siedlcach
Ostatnia aktualizacja strony: 18.05.2018, 14:25

Ochrona danych osobowych

Środa, 16 listopada 2016

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce.
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
 • uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
 • uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
 • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
 • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
 • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
 • uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy;
Osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Art. 33 ustawy nakłada na administratora danych obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, w terminie 30 dni na piśmie, o przysługującej jej prawach oraz udzielić wyżej wymienionych informacji.
 Administrator danych może odmówić osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji (art. 34), jeżeli spowodowałoby to:
 • ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
 • zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa
 • i porządku publicznego;
 • zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
 • istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Dane kontaktowe:
Michał Majuch
ul. Sądowa 2,
08-100 Siedlce,
pokój nr 20,
tel. (25) 640-78-66,
e-mail: michal.majuch@siedlce.so.gov.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00

Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 2 i ust. 3. ustawy. Osoby zainteresowane mogą uzyskać wydruk jawnego rejestru zbiorów danych bezpośrednio u Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Metadane

Data publikacji : 16.11.2016
Data modyfikacji : 24.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Majuch
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj
©1999-2018 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL