Poniedziałek, 25 maja 2015, data aktualizacji serwisu: 19.05.2015 o godzinie 11:13
TF2006
bip.gov.pl
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
1.349.234 osób

Biegli sądowi

Wybierz temat:

 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach
 lista powyższa zawiera wyłacznie dane adresowe osób, które wyraziły zgodę na ich publikację natomiast lista zawierająca pełne dane adresowe dostepna jest w sekretariatach sądu

Tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwolnienia ich z pełnionej funkcji  reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133)

 Biegłym może być ustanowiona osoba, która: ( § 12 ust.1 cyt. Rozporządzenia)

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

 Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega się o ustanowienie;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której kandydat ubiega się o ustanowienie biegłym (w wypadku lekarzy – posiadanie I lub II stopnia specjalizacji);
 6. oświadczenie w przedmiocie czy kandydat pozostaje w stosunku pracy a jeśli tak – opinie wszystkich zakładów pracy, w których jest zatrudniony, podpisane przez kierowników zakładów pracy;
 7. oświadczenie w przedmiocie przynależności do organizacji zawodowych działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2001 roku Nr 79 poz. 855) bądź na podstawie innych ustaw, a jeśli tak –opinie tych organizacji podpisane przez organy uprawnione do ich reprezentowania (dotyczy osób wykonujących wolny zawód);
 8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności – punkt KRK znajduje się w Siedlcach przy ul. 11 Listopada 4;
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 11. oświadczenie o zakresie danych, które mogą być opublikowane na internetowej liście biegłych sądowych;
 12. oryginał dowodu dokonania opłaty skarbowej  (wniosek w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy (j.t. Dz. U. 2012, poz.1282 ze zm.) - podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 złotych. Opłatę skarbową można uiszczać bezpośrednio w kasach Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta lub przelewem na podany niżej rachunek bankowy:

URZĄD MIASTA SIEDLCE
ING Bank Śląski S.A.
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych należy złożyć dokumenty wymienione w pkt.1, 6-12 oraz wykazać stosownymi zaświadczeniami, że w ostatnim okresie doskonalono praktyczne i teoretyczne kwalifikacje.

Biegłym - tłumaczem języka migowego- może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.


Decyzję o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym sądowym wydaje Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

Ustanowienie biegłym uprawnia, po złożeniu przyrzeczenia, do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Wydając opinię biegły używa tytułu „biegły sądowy”  z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Kopie dokumentów świadczących o kwalifikacjach kandydatów na biegłych sądowych za zgodność z oryginałem poświadcza notariusz.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury ustanawiania biegłych sądowych można uzyskać pod nr telefonu (0-25)6407845, e-mail: e.cabaj@siedlce.so.gov.pl

Opisany tryb postępowania nie dotyczy powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Szczegółowe regulacje w tym przedmiocie zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250 poz. 1883 ze zm.). Kandydatów do tej listy biegłych zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Do tych podmiotów winny zgłaszać się osoby zainteresowane pełnieniem funkcji biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu prowadzi Prezes Sądu  Okręgowego. Jest ona publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

 

 • Strona
 • 1
 • 2
Data publikacji : 30.07.2009

Data modyfikacji : 19.05.2015Rejestr zmian
Autor: Ewa Cabaj

Osoba publikująca: Ewa Cabaj
Oddział Administracyjny

Statystyka strony: 20339 wizyt
©1999-2015 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL