Niedziela, 29 maja 2016, data aktualizacji serwisu: 23.05.2016 o godzinie 15:42
TF2006
bip.gov.pl
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
1.660.194 osób

Biegli sądowi

 LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach
 lista powyższa zawiera wyłacznie dane adresowe osób, które wyraziły zgodę na ich publikację natomiast lista zawierająca pełne dane adresowe dostepna jest w sekretariatach sądu

Tryb ustanawiania biegłych sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwolnienia ich z pełnionej funkcji  reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133)

 Biegłym może być ustanowiona osoba, która: ( § 12 ust.1 cyt. Rozporządzenia)

 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. ukończyła 25 lat życia,
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie biegłym sądowym.

 Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego sądowego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach o ustanowienie biegłym sądowym określający dziedzinę, w której kandydat ubiega się o ustanowienie;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 5. inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której kandydat ubiega się o ustanowienie biegłym (w wypadku lekarzy – posiadanie I lub II stopnia specjalizacji);
 6. oświadczenie w przedmiocie czy kandydat pozostaje w stosunku pracy a jeśli tak – opinie wszystkich zakładów pracy, w których jest zatrudniony, podpisane przez kierowników zakładów pracy;
 7. oświadczenie w przedmiocie przynależności do organizacji zawodowych działających na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1393 ze zm.) bądź na podstawie innych ustaw, a jeśli tak –opinie tych organizacji podpisane przez organy uprawnione do ich reprezentowania (dotyczy osób wykonujących wolny zawód);
 8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności – punkt KRK znajduje się w Siedlcach przy ul. 11 Listopada 4;
 9. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 11. oświadczenie o zakresie danych, które mogą być opublikowane na internetowej liście biegłych sądowych;
 12. oryginał dowodu dokonania opłaty skarbowej  (wniosek w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej -art. 1 ust. 1 pkt 1a) ustawy (j.t. Dz. U. 2015, poz.783 ze zm.) - podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 złotych. Opłatę skarbową można uiszczać bezpośrednio w kasach Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Biuro Obsługi Interesanta lub przelewem na podany niżej rachunek bankowy:

URZĄD MIASTA SIEDLCE
ING Bank Śląski S.A.
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010   (z dopiskiem opłata za wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie ustanowienia biegłym sądowym)

przy ponownym ubieganiu się o wpis na listę biegłych sądowych należy złożyć dokumenty wymienione w pkt.1, 6-12 oraz wykazać stosownymi zaświadczeniami, że w ostatnim okresie doskonalono praktyczne i teoretyczne kwalifikacje.

Biegłym - tłumaczem języka migowego- może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" – tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydany przez Polski Związek Głuchych.


Decyzję o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym sądowym wydaje Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach. 

Ustanowienie biegłym uprawnia, po złożeniu przyrzeczenia, do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych w zakresie tej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności, dla której ustanowienie nastąpiło. Wydając opinię biegły używa tytułu „biegły sądowy”  z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

W przypadku, gdy przedkładane są kserokopie dokumentów (dot. kwalifikacji zawodowych), należy przedstawić oryginały tych dokumentów celem potwierdzenia ich zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury ustanawiania biegłych sądowych można uzyskać pod nr telefonu (0-25)6407845, e-mail: e.cabaj@siedlce.so.gov.pl

Opisany tryb postępowania nie dotyczy powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Szczegółowe regulacje w tym przedmiocie zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. Nr 250 poz. 1883 ze zm.). Kandydatów do tej listy biegłych zgłasza właściwemu terytorialnie prezesowi sądu okręgowego kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Do tych podmiotów winny zgłaszać się osoby zainteresowane pełnieniem funkcji biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Listę biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu prowadzi Prezes Sądu  Okręgowego. Jest ona publikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Data publikacji : 30.07.2009

Data modyfikacji : 20.05.2016Rejestr zmian
Autor dokumentu: Ewa Cabaj

Osoba publikująca: Ewa Cabaj
Oddział Administracyjny

Statystyka strony: 27611 wizyt
©1999-2016 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL