Sobota, 19 kwietnia 2014, data aktualizacji serwisu: 17.04.2014 o godzinie 13:17
TF2006
bip.gov.pl
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
1.071.685 osób

Rejestry sądowe

 

 

Punkt Informacyjny

Krajowego Rejestru Karnego

 

 

Adres siedziby Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego:

Siedlce ul. 11 Listopada 4

Numer telefonu:

+48 25 631 08 40

Numer faxu:

+48 25 631 08 40, wewn. 114

Godziny przyjęć:

Poniedziałek - 9.00 - 18.00
Wtorek - Piątek - 9.00 -15.00

Lokalizacja:

I piętro, pokój nr 1

 

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Informację z Krajowego Rejestru Karnego (w tym tzw. zaświadczenie o niekaralności) można uzyskać:

  • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
  • w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju.

Aby uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego o osobie lub podmiocie zbiorowym, należy posłużyć się odpowiednim formularzem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdującego się pod poniższym linkiem:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobiera się opłatę w wysokości:

  • 50 zł - za informację o osobie
  • 100 zł - za informację o podmiocie zbiorowym.

 Opłatę uiszcza się w znakach opłaty sądowej, które należy dołączyć do formularza zapytania.

UWAGA!

Punkt Informacyjny nie prowadzi sprzedaży znaków opłaty sądowej.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w głównej siedzibie Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2

lub w dowolnym sądzie powszechnym.

 Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, bądź przesłać pocztą na adres Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

 Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

 

INFORMACJA

Osoba prawna (np. spółka z o.o., spółka akcyjna) albo spółka osobowa (np. spółka jawna, komandytowa) kierująca do Krajowego Rejestru Karnego "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" dotyczące członka jej organu zarządzającego lub wspólnika, zobowiązana jest dołączyć do zapytania dokument potwierdzający pełnienie wyżej wymienionej funkcji przez osobę której zapytanie dotyczy.

Dokumentami potwierdzającymi mogą być m.in. aktualny wypis z KRS, uchwała zgromadzenia wspólników lub rady nadzorczej o powołaniu członka zarządu, decyzja o powołaniu.

 

Dodatkowe wskazówki na temat uzyskiwania informacji o podmiotach zbiorowych

 Na formularzu zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym należy wypełnić punkty od 1 do 3, natomiast punktów 4 i 5 nie należy wypełniać.

W punkcie 3 formularza należy podać podstawę prawną - ustawową, uzasadniającą prawo uzyskania informacji z Rejestru.

 

Jeżeli informacja potrzebna jest do zamówień publicznych to:

  • dla osoby fizycznej należy podać: art. 24 ust.1 pkt 4 - 8 oraz 10 i 11 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
    (Dz .U. z 2013 r., poz. 907 j.t. ze zm.),
  • dla podmiotu zbiorowego należy podać: art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy z dn. 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych
    (Dz .U. z 2013 r., poz. 907 j.t. ze zm.).

 W podpisie powinna figurować osoba, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 Osoby, które osobiście składają zapytanie, muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (może być kserokopia).

 Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, powinna posiadać upoważnienie sporządzone na druku firmowym przez osobę, która złożyła podpis na zapytaniu oraz przedłożyć do wglądu aktualny wypis z KRS.

Pliki do pobrania i wybrane akty prawne regulujące działalność Krajowego Rejestru Karnego można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w poniższym linku: 

Biuro Informacji Krajowego Rejestru Karnego

 

Data publikacji: 30.07.2009

Data modyfikacji: 13.01.2014
Autor: Małgorzata Pycka

Osoba publikująca: Ewa Cabaj
Punkt KRK

Statystyka strony: 15540 wizyt
©1999-2014 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL