Środa, 25 listopada 2015, data aktualizacji serwisu: 23.11.2015 o godzinie 12:49
TF2006
bip.gov.pl
Redakcja serwisu
Rejestr zmian
Serwis odwiedziło:
1.489.779 osób

ROD-K w Siedlcach

RODZINNY OŚRODEK
DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNY  W  SIEDLCACH
 
ul. Wojska Polskiego 34A (budynek przychodni stomatologicznej ADENT – 1 piętro)
08-110 Siedlce

 
 
Godziny urzędowania:
(poniedziałek- piątek) 8.00 - 17.00

Telefon: +48 25 632-60-87
 
  

Status prawny i forma działania jednostki.
 
      Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny w Siedlcach powołany został zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia rodzinnych środków diagnostyczno-konsultacyjnych  (Dz. Urz. Min. Spr. z 2001 r., Nr 1, poz. 6).
 
      Organizację oraz zasady działania Ośrodka określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 sierpnia 2001 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacynych (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1063). Ośrodek działa przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach i na obszarze jego właściwości. Pod względem finansowym Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny w Siedlcach stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa. Kierownik Ośrodka dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi z funduszu Sądu Okręgowego w Siedlcach, określonymi w planie finansowym jednostki.
 

Przedmiot działania i kompetencje.
 
      Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji.
 

Do zadań ośrodka należy:
 • przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora;
 • prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu;
 • sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd;
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu;
 • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.
Osoby sprawujące najwyższe funkcje.


Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego w Siedlcach - Józef Wróbel
  
     Kierownik organizuje i kontroluje pracę pracowników ośrodka, bezpośrednio uczestniczy w realizacji zadań diagnostyczno- opiniodawczych, poradnictwie i konsultacjach zgodnie z posiadaną specjalizacją zawodową, a także kieruje pracą i kontroluje działalność filii ośrodka.

Kierownik Ośrodka w szczególności:
 • ustala zakres obowiązków pracowników;
 • prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;
 • dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi z funduszu sądu okręgowego, określonymi w planie finansowym ośrodka;
 • ustala należność za opinie;
 • zaspokaja w miarę posiadanych środków potrzeby socjalne pracowników;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w ośrodku;
 • dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny, w tym dokonuje oceny pracy pracowników pedagogicznych;
 • reprezentuje ośrodek na zewnątrz.

 Ewidencje, rejestry i archiwa ROD-K w Sielcach:

 • wykaz spraw zleconych ośrodkowi przez sąd;
 • kontrolkę wezwań sądowych;
 • terminarz zajęć w ośrodku;
 • dziennik korespondencyjny;
 • książkę pokwitowań i pism przekazywanych sądom bez pośrednictwa poczty;
 • książkę ewidencji spraw;
 • książkę przychodu i rozchodu znaczków pocztowych;
 • alfabetyczny wykaz osób badanych;
 • teczki spraw kierowanych do ośrodka.

 

Data publikacji : 21.02.2006

Data modyfikacji : 08.08.2014Rejestr zmian
Autor dokumentu:

Osoba publikująca: Ewa Cabaj


Statystyka strony: 14240 wizyt
©1999-2015 Sąd Okręgowy w Siedlcach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL