Sąd Okręgowy w Siedlcach

Dyrektor Sądu Okręgowego w Siedlcach

Tomasz Salach 

08-100 Siedlce

ul. Sądowa 2

Tel. +48256407849

e-mail: dyrektor@siedlce.so.gov.pl

przyjęcia interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 1300 do 1400   - po wcześniejszym uzgodnieniu.

Kompetencje Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach:

 1. Kieruje działalnością administracyjną Sądu Okręgowego w Siedlcach, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 2. Wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach w Sądzie Okręgowym w Siedlcach.
 3. Jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje Sąd Okręgowy w Siedlcach w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,
 4. Określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu,
 5. Reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.
 6. Sporządza roczne sprawozdanie z działalności Sądu Okręgowego  w Siedlcach i przedstawia go Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
 7. Wykonuje funkcję dysponenta trzeciego stopnia budżetu dla Sądu Okręgowego w Siedlcach.
 8. Planuje budżet oraz wykonuje budżet Sądu Okręgowego w Siedlcach.
 9. Nadzoruje i kontroluje realizację zadań finansowo-rzeczowych oraz przestrzeganie zasad gospodarki finansowej (w tym gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach.
 10. Współpracuje z Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Lublinie przy opracowywaniu projektów budżetu na następny rok.
 11. Prowadzi działalność inwestycyjną w sądach okręgu siedleckiego na podstawie upoważnienia Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
 12. Sprawuje nadzór nad pracą: Oddziału Finansowego Sądu Okręgowego w Siedlcach, specjalisty ds. inwestycji i remontów, specjalisty ds. zamówień publicznych, Sekcji Informatycznej i Gospodarczej.
 13. Powołuje komisje przygotowujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie przez Sąd Okręgowy zamówień publicznych oraz zatwierdza ich wyniki.
 14. Wykonuje zadania Dyrektora Sądu w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim.

Metadane

Data publikacji : 19.04.2011
Data modyfikacji : 02.05.2023
Obowiązuje od : 01.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Sobiech
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry