Sąd Okręgowy w Siedlcach

Rejestry, ewidencje i archiwa

Sąd Okręgowy w Siedlcach, zgodnie z zarządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 19.06.2019 r. w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS 2019. 138) prowadzi wszystkie rejestry i ewidencje przewidziane w tym zarządzeniu.

Sąd Okręgowy w Siedlcach prowadzi także rejestrację dzienników i czasopism na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1914).

Na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (j.t. Dz.U.z 2021 r., poz.  1709) prowadzony jest w Sądzie Okręgowym w Siedlcach Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego.
Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę do oznaczania, układu i przechowywania akt. W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria
  • wykazy
  • kartoteki (zbiory kart)
  • zbiory wokand
  • księgi pomocnicze

W wydziałach Sądu Okręgowego w Siedlcach prowadzi się następujące repertoria i wykazy:

I Wydział Cywilny:

„C” - dla spraw wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu lub skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego spraw cywilnych rozpoznawanych w procesie;

„Ns” - dla spraw wszczętych przed tym sądem w trybie posterowania nieprocesowego;

„Nc” - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym;

„Co” - dla innych spraw cywilnych rozpoznawanych wg. przepisów o procesie, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, wyłączenie sędziego, otworzenie akt, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego lub stwierdzenie wykonalności takiego orzeczenia oraz skargi o wznowienie postępowania;

„WSC” – dla ewidencji skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, wydanego przez sąd pierwszej instancji;

WSNc" – dla ewidencji skarg nadzwyczajnych od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

 II  Wydział Karny:

„K” - dla spraw, w których akt oskarżenia wniesiono do sądu okręgowego, wniosków prokuratora o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 k.p.k., spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środków zabezpieczających, wniosków prokuratora o warunkowe umorzenie postępowania karnego, spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotu zbiorowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, spraw lustracyjnych wniesionych w trybie przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 447 i 534) oraz wniosków o ukaranie kierowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w trybie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 oraz z 2018 r. poz. 398, 1669, 2193 i 2243);

„Ka" -dla spraw, w których wniesiono apelacje w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia od wyroków sądów rejonowych oraz spraw, w których wyrok został uchylony w wyniku nadzwyczajnego środka zaskarżenia i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania sądowi odwoławczemu;

„Kz" dla spraw, w których wniesiono zażalenia w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia na postanowienia sądów rejonowych lub na zarządzenia prezesów tych sądów, z wyłączeniem zażaleń na postanowienia sądów wydane w postępowaniu wykonawczym;

„Kzw" dla spraw, w których wniesiono zażalenia na postanowienia sądów rejonowych wydane w postępowaniu wykonawczym;

 „Ko” - dla pism i czynności sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, nie podlegających wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, a dotyczących m.in.: udzielenia pomocy sądowej, wznowienia postępowania, zatarcia skazania, prośby o ułaskawienia, wyłączenia sędziego;

„Kp” - dla spraw z szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych;

„Kop” – dla spraw z zakresu postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych;

„WKK" dla spraw, w których wniesiona została kasacja;

„WSU" dla spraw, w których wniesiono skargę od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania

„WSNk" dla ewidencji skarg nadzwyczajnych od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie;

„Kow” - dla spraw dotyczących m.in.: udzielenia przerwy w wykonywaniu kary pozbawiania wolności, odwołania przerwy w wykonywaniu kar pozbawienia wolności, udzielenia warunkowego zwolnienia, odwołania warunkowego zwolnienia;
„Pen” - dla wszystkich spraw rozstrzyganych przez sędziego penitencjarnego, w związku z wykonywanie przez niego nadzoru nad tymczasowym aresztowaniem lub karą pozbawienia wolności, także w systemie dozoru elektronicznego, jeżeli nie podlegają one wpisaniu do odrębnego urządzenia ewidencyjnego;
„Wz” - dla wniosków dotyczących warunkowych przedterminowych zwolnień.
 

IV  Wydział Pracy i  Ubezpieczeń  Społecznych:

„P" - dla spraw z zakresu prawa pracy lub wszczętych przed tym sądem spraw z mocy ustaw szczególnych, w których stroną pozwaną jest pracodawca, dla spraw o uchylenie uchwały organów spółdzielni w przypadku, gdy treść uchwały dotyczy spółdzielczego stosunku pracy, dla wszczętych przed tym sądem na skutek pozwu pracodawcy spraw z zakresu prawa pracy o odszkodowanie oraz inne świadczenie należne od pracownika w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej), a także dla odwołań od orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych biegłych rewidentów;

 „Np" - dla spraw wszczętych przed tym sądem w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także podlegających rozpoznaniu w europejskim postępowaniu nakazowym; przepis § 93 ust. 6 i § 105 stosuje się odpowiednio;

 „Pa" - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;

 „Pz" - dla spraw z zakresu prawa pracy przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi, a także dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji i dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;

„U" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;

„Ua" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;

 „Uz" - dla spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi, a także dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu pierwszej instancji i dla zażaleń rozpoznawanych przez inny skład sądu drugiej instancji;

 „Po-Uo"- dla innych spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które nie podlegają rejestracji w wymienionych repertoriach, a w szczególności: dla spraw dotyczących pomocy sądowej, spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym, o wyznaczenie sądu, o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu oraz o odtworzenie akt.

wykaz "Kas-z"- dla rejestracji wniosków o rozstrzygnięcie sporu zakładowego przez kolegium arbitrażu społecznego, na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 174);

„WSC” – dla ewidencji skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, wydanego przez sąd pierwszej instancji.

 V  Wydział Cywilny Odwoławczy:

„Ca”- dla spraw przedstawionych z apelacjami od orzeczeń sądów rejonowych;

„Cz”- dla spraw przedstawionych z zażaleniami na postanowienia i zarządzenia wydane w postępowaniu przed sądami rejonowymi.

„Co" - dla innych spraw cywilnych, a w szczególności: o wyznaczenie sądu, odtworzenie akt, nadanie klauzuli wykonalności, wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek został przekazany z innego wydziału lub sądu, uznanie orzeczenia sądu państwa obcego lub stwierdzenie jego wykonalności oraz o stwierdzenie reprezentatywności związku zawodowego;

„WSC” – dla ewidencji skarg kasacyjne oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, wydanego przez ten sąd;

WSNc" – dla ewidencji skarg nadzwyczajnych od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Zawarte w urządzeniach ewidencyjnych dane udostępniane są na potrzeby toczącego się postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób.

  Dostęp do akt sądowych regulują przepisy:

  • ustawa z dnia  17.11.1964 r.  -  Kodeksu postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1805);
  • ustawa z dnia  06.06.1997 r. -  Kodeksu postępowania karnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 534);
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1141);
  • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 742);
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. 2020 r., poz.2176).

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych  (Dz.Urz. MS z 2018 r., poz. 348) – w Sądzie Okręgowym w Siedlcach funkcjonuje  Archiwum Zakładowe, dla dokumentacji wytworzonej przez komórki organizacyjne Sądu i przejętej z tych komórek organizacyjnych. Są to materiały archiwalne (Kat. A) oraz dokumentacja niearchiwalna (Kat. B). W Archiwum Zakładowym tut. Sądu nie są przechowywane akta spraw przekazanych z sądów I instancji do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Siedlcach wraz ze środkiem zaskarżenia.

 

Metadane

Data publikacji : 29.10.2021
Data modyfikacji : 29.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry