Sąd Okręgowy w Siedlcach

Właściwość rzeczowa w postępowaniu cywilnym

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego  (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1805) do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o:
  1. prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;
  2. roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
  3. prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
  4. wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
  5. uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
  6. odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem;
  7. roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
Art. 544 § 1.  K.p.c. Sprawy o ubezwłasnowolnienie należą do właściwości sądów okręgowych, które rozpoznają je w składzie trzech sędziów zawodowych,
§ 2. W sprawach tych właściwy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca jej pobytu.
Art. 4778 § 1. K.p.c. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych.

Metadane

Data publikacji : 29.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry