Sąd Okręgowy w Siedlcach

Konkurs na wolne stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach – umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika

ogłoszenie
w sprawie ogłoszenia konkursu na  stanowisko  asystenta  sędziego – umowa na zastępstwo  w sądzie Okręgowym w Siedlcach o sygnaturze A.110.16.2024
                                                        
 
Na podstawie art. 155a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. , poz. 217 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz.2106)
ogłaszam
konkurs o sygnaturze A.110.16.2024 na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach – umowa o pracę na czas określony w celu  zastępstwa nieobecnego pracownika.
 
Liczba wolnych stanowisk:  1 - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika - w pełnym wymiarze czasu pracy
                                                             
Miejsce świadczenia pracy: Sąd Okręgowy w Siedlcach I Wydział Cywilny, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce
 
Termin  składania zgłoszeń na konkurs:   do dnia 29 marca 2024 r.
 
Termin przeprowadzenia konkursu:
 1. Termin rozpoczęcia konkursu (pierwszy etap) ustalono na dzień 8 kwietnia 2024 roku.
 2. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach i na stronie internetowej tut. Sądu pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej www.siedlce.so.gov.pl  w zakładce „Praca w sądzie" nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
 3. Termin drugiego etapu konkursu ustalono na dzień 18 kwietnia 2024 r., godzina 9.00.  Konkurs odbędzie się w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Siedlcach.
 4. przy wpływie małej ilości zgłoszeń, zastrzega się możliwość przeprowadzenia drugiego i trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej) – w tym samym dniu.
Główne obowiązki asystenta sędziego:
 1. sporządzanie projektów orzeczeń, projektów uzasadnień orzeczeń, projektów zarządzeń w zakresie przygotowującym  sprawę do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu,
 2. dokonywanie  analizy  akt sprawy we wskazanym zakresie,
 3. kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd,
 4. zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania,
 5. sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi,
 6. gromadzenie, we wskazanym zakresie, orzecznictwa  i  literatury przydatnych do rozpoznawania  spraw sądowych oraz wykonywanie innych czynności związanych  z działalnością orzeczniczą sędziów.
Wymagania konieczne:
 1. obywatelstwo polskie oraz  korzystanie w pełni z praw cywilnych  i obywatelskich,
 2.  nieskazitelny  charakter,
 3. ukończone  studia wyższe prawnicze  w Polsce i tytuł  magistra  lub ukończone studia zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończone 24 lata.
Wymagania pożądane:
 1. umiejętność obsługi komputera,
 2. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 3. zaangażowanie,  dokładność i sumienność.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach,  opatrzony własnoręcznym podpisem kandydata,
 2. własnoręcznie sporządzony i podpisany życiorys  oraz  informacja  o  przebiegu  kariery  zawodowej,
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu  zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej  Polskiej;
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności i o nieprowadzeniu wobec niego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  na  potrzeby  konkursu,
 7. aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 8. ewentualnie dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.
Dodatkowo osoby, które ukończyły aplikację i zdały egzamin po aplikacji mogą dołączyć dokumenty potwierdzające jej ukończenie, bądź zaświadczenie o zdanym egzaminie po ukończeniu aplikacji.
Konkurs składa się z trzech etapów:
 1. Etapu pierwszego – wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 2. Etapu drugiego – testu obejmującego 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz z pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata,
 3. Etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania oraz etapy i przebieg konkursu  na stanowisko asystenta sędziego reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie  przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (t.j. Dz.U. z 2023 roku,  poz. 2106).
Miejsce składania dokumentów:
Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć w siedzibie Sądu Okręgowego w Siedlcach, ul. Sądowa 2 - Biuro Obsługi Interesanta  w godzinach od 800 do 1500, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do postępowania konkursowego dla kandydatów na stanowisko asystenta sędziego - umowa na zastępstwo”  lub przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Siedlcach  ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce, Oddział Administracyjny. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
Zgłoszenia otrzymane, bądź przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Sąd Okręgowy w Siedlcach zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Informacje dodatkowe dotyczące postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu konkursu:
 1. Dokumenty rekrutacyjne kandydata, który uzyska najlepszy wynik w konkursie i zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, będą załączone do akt osobowych.
 2. Dokumenty rekrutacyjne kandydatów, którzy zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej.
 3. Dokumenty rekrutacyjne kandydatów, którzy nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.
 4. We wskazanych wyżej okresach w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Siedlcach będzie można odebrać dokumenty rekrutacyjne.  Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna na stronie BIP przez 3 miesiące od dnia jej umieszczenia.
PREZES
Sądu Okręgowego
w Siedlcach
Mirosław Leszczyński
(podpis nieczytelny)

Metadane

Data publikacji : 20.02.2024
Data modyfikacji : 18.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry