Sąd Okręgowy w Siedlcach

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na stanowisko specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów

Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach
działając na mocy art. 8 i 9 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (t.j.:Dz.U.2018, poz. 708) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 roku, w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U.2016, poz. 367)
ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Siedlcach w zakresie:
 1. pedagogiki - w   wymiarze   1,0 etatu
 2. psychologii - w   wymiarze   1,5  etatu
 
Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (t.j.: Dz.U.2018, poz. 708) specjalistą w zakresie psychologii może zostać osoba:
 1. mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadająca obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o  Wolnym  Handlu  (EFTA)-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 3. która - w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty w zakresie psychologii ukończyła studia wyższe z zakresu psychologii w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu psychologii uznane w Rzeczpospolitej Polskiej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną;  w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki  ukończyła studia wyższe z zakresu pedagogiki w Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła zagraniczne studia z zakresu pedagogiki uznane w Rzeczpospolitej Polskiej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letni  staż pracy w szkole, przedszkolu lub w placówce oświatowo – wychowawczej;
 4. posiadająca nieposzlakowaną opinię;
 5. która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 7. której stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku  specjalisty.
 
Aplikacje osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku , na które jest  przeprowadzany konkurs;
 2. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginały lub urzędowo poświadczone odpisy dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych z zakresu psychologii albo pedagogiki w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub ukończenie zagranicznych studiów z zakresu psychologii albo pedagogiki uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. oryginały, urzędowo poświadczone odpisy lub poświadczone przez siebie kopie dokumentów potwierdzających:
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty w zakresie psychologii – co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letnią praktykę kliniczną,
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty w zakresie pedagogiki  – co najmniej 3-letni staż pracy w poradnictwie rodzinnym lub z młodzieżą społecznie niedostosowaną albo 3-letni  staż pracy w szkole, przedszkolu lub w placówce oświatowo – wychowawczej;
 1. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelem innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 2. oświadczenie, że ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. oświadczenie, że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, na podstawie wyników badania lekarskiego przeprowadzonego przy uwzględnieniu tego, że na stanowisku kierownika zespołu i na stanowisku specjalisty występują zagrożenia wynikające z pracy na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością, oraz obejmującego, jeśli lekarz przeprowadzający badanie uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny stanu zdrowia, skorzystanie z konsultacji psychologicznej.
Ponadto kandydat dostarcza oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Miejsce i termin składania dokumentów:
Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia  5 kwietnia 2024 roku w siedzibie Sądu Okręgowego w Siedlcach, ul. Sądowa 2 - Biuro Obsługi Interesanta w godzinach od 800 do 1500, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko specjalisty w OZSS w Siedlcach" lub przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Siedlcach ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce. W przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego o zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia. Oferty zgłoszone po wyznaczonym powyżej terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U.2016, poz. 367).
Konkurs będzie się składał z trzech etapów:
 1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. pracy pisemnej;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.
Drugi etap konkursu trwa 90 minut i polega na sporządzeniu przez kandydata pracy pisemnej stanowiącej rozwiązanie wybranego przez kandydata jednego z dwóch zadań przygotowanych przez komisję konkursową. Zadanie na pracę pisemną w konkursie na stanowisko specjalisty polega na opracowaniu propozycji rozwiązania problemu dotyczącego opiniowania przez specjalistów w zakresie specjalności stanowiska, na które jest przeprowadzany konkurs, albo na sporządzeniu opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich  w zakresie specjalności stanowiska, na które przeprowadzany jest konkurs, na podstawie opisu lub dokumentacji przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz dokumentami  z akt sprawy, w ramach której opinia została zlecona.
Do trzeciego etapu konkursu są dopuszczani kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 10 punktów  z pracy pisemnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany konkurs, i ocenia je w skali od 0 do 10 punktów, biorąc pod uwagę umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji oraz poprawnego formułowania wniosków w zakresie zadań wykonywanych na tym stanowisku.
Termin rozpoczęcia konkursu (pierwszy etap) ustalono na dzień 9 kwietnia 2024 roku. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu (praca pisemna) zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w holu budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach i na stronie internetowej tut. Sądu pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej www.siedlce.so.gov.pl  w zakładce „oferty pracy" nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.
Termin drugiego etapu konkursu ustalono na dzień 22 kwietnia 2024 roku godz. 1100.  Konkurs odbędzie się w siedzibie Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
w Siedlcach ul. Kazimierzowska 31. 
Uprzedza się o przeprowadzeniu w tym dniu także trzeciego etapu konkursu (rozmowy kwalifikacyjnej).
Sąd Okręgowy w  Siedlcach zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
PREZES
Sądu Okręgowego
w Siedlcach
Mirosław Leszczyński
 

 

Metadane

Data wytworzenia : 05.03.2024
Data publikacji : 06.03.2024
Data modyfikacji : 24.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezes Sądu Mirosław Leszczyński
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry