Sąd Okręgowy w Siedlcach

Konkurs na etat urzędniczy do wydziału orzeczniczego

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 13 maja 2024 roku
Dyrektor Sądu Okręgowego w Siedlcach ogłasza nabór, w drodze konkursu, w celu zatrudnienia na etat urzędniczy (staż urzędniczy) do wydziału orzeczniczego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach.
Oznaczenie konkursu: A.110.26.2024 Liczba wolnych stanowisk etatowych: 1 etat urzędniczy Stanowisko: stażysta - po odbyciu trwającego 6 miesięcy stażu urzędniczego oraz zdaniu egzaminu – sekretarz sądowy Wymiar czasu pracy: pełny wymiar Miejsce świadczenia pracy: Sąd Okręgowy w Siedlcach ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce Praca przy komputerze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku pracy:
Praca administracyjno-biurowa w sekretariacie sądowym w tym protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych, wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem akt sądowych i urządzeń ewidencyjnych służących do rejestrowania, prawidłowe i terminowe wykonywanie zarządzeń sędziego, sporządzanie i wysyłanie wezwań, zawiadomień, wokand, odpisów orzeczeń, wykonywanie czynności z zakresu administracji sądowej oraz innych czynności zleconych przez przełożonego.
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, mile widziane wykształcenie wyższe I stopnia;
2. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym biegła znajomość obsługi komputera (pakietu biurowego MS Office Word, Excel, wyszukiwarki, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych;
3. Umiejętność pracy w zespole;
4. Odporność na stres;
5. Umiejętność dostosowywania się do wykonywania trudnych zadań, szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby pracodawcy;
6. Nieposzlakowana opinia;
7. Komunikatywność, dokładność, podzielność uwagi, odpowiedzialność, lojalność i dyskrecja;
8. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, w tym pozwalający na pracę przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
10. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
11. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nieprowadzenie wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Wymagania dodatkowe/pożądane:
1. Umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze, mile widziana umiejętność pisania ze słuchu; a także umiejętność poprawnego pisania ręcznego;
2. Doświadczenie w pracy biurowej (staż z Urzędu Pracy, praca na zastępstwo, praktyki zawodowe, praca w Sądzie);
3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy;
4. Posiadanie ogólnej wiedzy z zakresu organizacji sądownictwa powszechnego.
Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Podanie o pracę z podaniem adresu do korespondencji, numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach.
2. CV lub życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe.
3. Kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Praca w sądzie”).
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających ewentualne wcześniejsze zatrudnienie.
6. Oświadczenie* kandydata:
  • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o nieposzlakowanej opinii,
  • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  • o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Oświadczenie* do przetwarzania danych osobowych w celach rekrutacyjnych wraz z klauzulą informacyjną. (*dwa wzory do pobrania na stronie internetowej w zakładce „Praca w sądzie”).
- sporządzone dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Miejsce złożenia: Sąd Okręgowy w Siedlcach ul. Sądowa 2 08-100 Siedlce „Konkurs na staż urzędniczy A.110.26.2024”
Dokumenty na w/w adres należy:
1. złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Siedlcach w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00 w kopercie zamkniętej opisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata z podaniem oznaczenia konkursu;
2. lub przesłać drogą pocztową (w przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego) w kopercie zamkniętej opisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata z podaniem oznaczenia konkursu;
Termin składania dokumentów: Dokumenty należy złożyć w terminie do 27 maja 2024 roku.
Oferty niespełniające wymogów formalnych nie podlegają dalszej ocenie.
Nie jest możliwe uzupełnianie dokumentów w trakcie trwania konkursu.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin zatrudnienia – czerwiec\lipiec 2024 roku.
Proponowane wynagrodzenie: 4.500,00 zł brutto plus dodatek stażowy udokumentowany poprzednim okresem zatrudnienia.
Konkurs przeprowadzi komisja powołana zarządzeniem Dyrektora Sądu Okręgowego składająca się z 3 do 5 osób.
Etapy konkursu
Konkurs składa się z trzech etapów: - pierwszy etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu: spełnienie niezbędnych wymagań, złożenie własnoręcznego podpisu, terminowe złożenie dokumentów. Oferty niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane. - drugi etap – praktyczny sprawdzian umiejętności polegający na napisaniu tekstu dyktowanego oraz samodzielnym sporządzeniu pisma. - trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o terminach umieszczana jest na stronie internetowej BIP Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Ogłoszenie o kolejnych etapach konkursu
Lista osób dopuszczonych do udziału w drugim i trzecim etapie konkursu wraz z podaniem miejsca i terminu (które odbędą się jednocześnie) zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Siedlcach
(www.siedlce.so.gov.pl) w zakładce „Praca w sądzie” – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
Ogłoszenie o konkursie
Ogłoszenie o konkursie umieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Okręgowego w Siedlcach, na stronie BIP – zakładka „Praca w sądzie”, a ponadto przekazuje się Powiatowemu Urzędowi Pracy w Siedlcach celu zamieszczenia na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej BIP oraz w mediach społecznościowych tj. Facebook PUP, a także na stronie internetowej Centralnej Bazy Ofert Pracy.
Wyniki konkursu
Wyniki konkursu umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Siedlcach (zakładka „Praca w sądzie”) wymieniając imię i nazwisko według kolejności malejącej bez wskazywania wartości punktowych.
Podstawa prawna
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzenia z dnia 3 marca 2017 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego oraz rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2008 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze.
Dokumenty konkursowe
- Dokumenty konkursowe lub ich kserokopie można odebrać osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Siedlcach, pokój 202, w terminie 7 dni, od daty ogłoszenia na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP, informacji Dyrektora Sądu Okręgowego o wynikach konkursu.  Kandydaci nie mają prawa odbioru swoich prac konkursowych. - Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych. - Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy (12 miesięcy), a następnie zostaną komisyjne zniszczone, ponieważ nie podlegają archiwizacji. - Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjne zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej. - Dokumentacja konkursowa będzie widoczna na stronie BIP przez 3 miesiące, a następnie zostanie przeniesiona do archiwum BIP.
Informacja
Informacje dotyczące konkursu można uzyskać telefonicznie w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Siedlcach pod nr tel. 25 6407842, 25 6407826 lub poczta@siedlce.so.gov.pl.
Unieważnienie konkursu
Sąd Okręgowy w Siedlcach zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego konkursu, w całości bądź w części, w każdym czasie jego trwania bez podania przyczyny.

Metadane

Data publikacji : 14.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Salach Dyrektor Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry