Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://siedlce.so.gov.pl/sos/informacje-dodatkowe/programy-lecznicze/670,Programy-lecznicze.html
24.04.2024, 02:14

Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjno – edukacyjnych

dla realizacji art. 72 § 1 pkt 6 Kodeksu karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach
 
 
Programy dla prowadzących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, sprawców innych wykroczeń lub przestępstw pko bezpieczeństwu w komunikacji
 
Programy dla sprawców i ofiar przestępstw z użyciem przemocy
 
Garwolin, Prywatne Centrum Pomocy Psychologicznej „Synthesis, program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc
Adresaci programu: sprawcy przemocy i ofiary
Nazwa podmiotu realizującego program:        Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Prywatne Centrum Pomocy Psychologicznej „Synthesis”
Adres:             08-400 Garwolin, ul. Kuśnierska 2/2
Telefon:           +48 25 682 – 02 − 18
e-mail:            -
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualna
Liczba uczestników: około 10 osób
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    tak
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         do końca 2009 r.
Liczba dni w tygodniu: w zależności od ustalonego terminu        
Wymiar dzienny w godzinach:     w zależności od ustalonego terminu
Dodatkowe informacje:     pracują psycholodzy i terapeuci
 
Łochów, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adresaci programu: ofiary przemocy w rodzinie.
Nazwa programu:    „Obudź Się” indywidualny program terapii dla ofiar przemocy.
Nazwa podmiotu realizującego program:        Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie
Adres:             Łochów al. Pokoju 75
Telefon:           +48 25 675 13 60
E- mail:           mgopsrodzinne@wp.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne
Pojemność jednej edycji:   w zależności od ilości chętnych.
Liczba zrealizowanych edycji:     w zależności od potrzeb
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         52 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      5
Wymiar dzienny w godzinach:     1-2 godziny
 
Łuków, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych
Adresaci programu:    Porady i pomoc dla   osób   przeżywających   problemy rodzinne, w tym uwikłanych w przemoc w rodzinie ( osoby doznające przemocy , osoby stosujące przemoc) .   Pomoc jest świadczona w formie indywidualnych konsultacji.  
Nazwy programów: indywidualne porady i konsultacje. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
Nazwa podmiotu realizującego program:    Miejska Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.  
Adres:     Łuków, ul. Browarna 63 (budynek OSiR – wejście na baseny letnie)
Telefon:       tel. (25) 798 0930  ( telefon czynny w godzinach świadczonych dyżurów)
E – mail:    brak
Odpłatność:     nie
Forma:      indywidualne konsultacje
Pojemność jednej edycji programu:   nie dotyczy
Liczba zrealizowanych edycji: proces ciągły    
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:   w ramach konsultacji dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie  realizowany jest program dla osób stosujących przemoc w rodzinie w formie zajęć indywidualnych.   
Okres trwania edycji programu w tygodniach:  w ramach realizacji  programu  12 spotkań
Liczba dni w tygodniu:    jeden dzień  
Wymiar dzienny w godzinach:    1-2 godziny dydaktyczne  
Informacje dodatkowe:   prowadzenie porad dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie odbywa się raz w tygodniu zamiennie w środy – od godz. 16:00 do godz. 19:00 lub w czwartki – od godz. 11:00 do godz. 14:00   Kontakt:  tel. 692 732 178
Łuków,   Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień 
Adresaci programu:  osoby uzależnione od 18 roku życia     
Nazwy programów: całościowa oferta terapeutyczna  
Nazwa podmiotu realizującego program:   Samodzielny Publiczny ZOZ w Łukowie  
Adres:     Łuków, ul. A. Rogalińskiego 3
Telefon:       tel. (25) 798 2001 
E – mail:   odwyk@spzoz.lukow.pl 
Odpłatność:     nie
Forma:      stacjonarna  
Pojemność jednej edycji programu:  42 osoby
Liczba zrealizowanych edycji: proces ciągły    
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:  tak    
Okres trwania edycji programu w tygodniach: 7 tygodni
Liczba dni w tygodniu:   cykl ciągły  
Wymiar dzienny w godzinach:  cykl ciągły   
Informacje dodatkowe:  w ramach dalszego zdrowienia jest realizowany program poszpitalny w ramach zjazdów absolwentów  raz w miesiącu ( w tym grupa kobieca, grupa dla osób doświadczających przemocy).   
Łuków,   Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
Adresaci programu:  osoby uzależnione od 18 roku życia    
Nazwy programów: całościowa oferta terapeutyczna 
Nazwa podmiotu realizującego program:   Samodzielny Publiczny ZOZ w Łukowie  
Adres:     Łuków, ul. A. Rogalińskiego 3
Telefon:       tel. (25) 798 2001 
E – mail:   odwyk@spzoz.lukow.pl 
Odpłatność:     nie
Forma:     indywidualna i grupowa   
Pojemność jednej edycji programu:  8 osób
Liczba zrealizowanych edycji: proces ciągły    
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:  tak   
Okres trwania edycji programu w tygodniach: 6 tygodni
Liczba dni w tygodniu:  5 dni (od poniedziałku do piątku)    
Wymiar dzienny w godzinach: 6 godzin od 8 do 14.    
Informacje dodatkowe:  w ramach dalszego zdrowienia jest realizowany program poszpitalny w ramach zjazdów absolwentów  raz w miesiącu ( w tym grupa kobieca, grupa dla osób doświadczających przemocy).   
Łuków,   Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 
Adresaci programu:  osoby uzależnione i współuzależnione  od 18 roku życia    
Nazwy programów: całościowa oferta terapeutyczna 
Nazwa podmiotu realizującego program:   Samodzielny Publiczny ZOZ w Łukowie.  
Adres:     Łuków, ul. A. Rogalińskiego 3
Telefon:       tel. (25) 798 2001 
E – mail:   odwyk@spzoz.lukow.pl 
Odpłatność:     nie
Forma:     indywidualna   
Pojemność jednej edycji programu:  proces ciągły 
Liczba zrealizowanych edycji: proces ciągły    
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:  tak   
Okres trwania edycji programu w tygodniach: proces ciągły 
Liczba dni w tygodniu:  5 dni (od poniedziałku do piątku)   
Wymiar dzienny w godzinach:  od 8 do 14.   
 
Mińsk Mazowiecki, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Program edukacyjno- terapeutyczny dla członków rodzin z problemem alkoholowym, a także ofiar przemocy domowej.”
Adresat programu: program dla osób współuzaleznionych, ofiar przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, dla osób chcących poprawić swoją sytuację życiową, próbujących samodzielnie kierować swoim życiem, chcących odnaleźć przyjemność i radość z bycia sobą i realizowania własnych potrzeb.
Nazwa programu     „Program edukacyjno- terapeutyczny dla członków rodzin z problemem alkoholowym, a także ofiar przemocy domowej.”.
Nazwa podmiotu realizującego program:        Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Adres:             Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1
Telefon:           +48 25 799 53 33
E-mail:            mkrpa@umminskmaz.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            grupa psychoterapii podstawowej, grupa psychoterapii pogłębionej (dla osób, które ukończyły cykl podstawowy) i konsultacje indywidualne
Pojemność jednej edycji programu:       max 30 osób
Liczba zrealizowanych programów:       corocznie
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    tak
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         12 tygodni
Liczba dni w tygodniu, w których program jest realizowany:       1 dzień
Wymiar dzienny w godzinach realizacji programu:   grupa podstawowa 4 godziny, grupa psychoterapii pogłębionej 8 godzin, konsultacje 7 godzin
 
Siedlce, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda, Program dla ofiar przemocy
Adresat programu: program dla ofiar przemocy, osób współuzależnionych
Nazwa podmiotu realizującego program: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda
Adres:             Siedlce, ul. Świętojańska 4
Telefon:           +48 25 643 51 07, 644 04 00, 632 41 90
E-mail:            kofoed@wp.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy, poradnia dla ofiar przemocy, telefon zaufania, punkt stałego kontaktu i obsługi dla ofiar przemocy w rodzinie
Gotowość przyjmowania do programu   tak
Pojemność jednej edycji programu: grupa wsparcia – do 10 osób
Liczba dni w tygodniu, w których program jest realizowany: grupa wsparcia - piątek
Punkt stałego kontaktu – 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu
 
Sokołów Podlaski, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ Sokołów Podlaski, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. J. Bosco 5,          tel. +48 25 781 73 53
Adresaci:         ofiary i sprawcy przemocy domowej
Nazwa programu:    indywidualne spotkania edukacyjne, indywidualna terapia ofiar i sprawców przemocy domowej
Odpłatność:     dla osób ubezpieczonych usługi nieodpłatne
Forma zajęć:    ambulatoryjne, indywidualne
Gotowość do przyjmowania skazanych do programu:         stale
Okres trwania edycji:       od 2 do 5 tyg. (w wypadku edukacji)
                                         do 25 tyg. (w wypadku terapii indywidualnej)
Liczba dni w tygodniu:      1
Wymiar dzienny w godzinach:     30 – 45 min.
 
Sokołów Podlaski, Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. M.C. Skłodowskiej 18 a, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. +48 25 787 22 57
Program dla ofiar i sprawców przemocy
Forma:            konsultacje indywidualne
Liczba uczestników: w roku 2008 skorzystało 20 osób, w tym 2 sprawców przemocy
Gotowość przyjmowania skazanych:     pełna
Okres trwania edycji programu: zależnie od potrzeb i chęci uczestników
Liczba dni w tygodniu:      2
Wymiar dzienny w godzinach:     2 godz.
 
Sokołów Podlaski, Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. M.C. Skłodowskiej 18 a, 08-300 Sokołów Podlaski, tel. +48 25 787 22 57
Adresat programu: grupa pomocowa dla osób doznających przemocy domowej
Forma: praca grupowa pod kierunkiem profesjonalisty; wsparcie emocjonalne, merytoryczne w zakresie dostarczania wiedzy nt. mechanizmów przemocowych i umiejętności wychodzenia z cyklu przemocy,
Liczba uczestników: 6 – 10 osób
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    tak
Liczba dni w tygodniu:      1
Wymiar dzienny w godzinach:     2 godz.
 
Węgrów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adresaci programu: sprawcy przemocy w rodzinie, ofiary przemocy w rodzinie.
Nazwa programu:    Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne
Nazwa podmiotu realizującego program:        Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie
Adres:             Węgrów ul. Piłsudskiego 23
Telefon:          +48 25 792 02 90,
E- mail:           oik@pcpr.wegrow.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne
Pojemność jednej edycji:   program realizowany na bieżąco, sukcesywnie w miarę zapotrzebowania.
Liczba zrealizowanych edycji:     w zależności od potrzeb
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         52 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      5
Wymiar dzienny w godzinach:     w zależności od potrzeb
 
 
Węgrów, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
Adresaci programu: sprawcy przemocy w rodzinie, ofiary przemocy w rodzinie
Nazwa programu:    indywidualne spotkania edukacyjne, indywidualna terapia ofiar i sprawców przemocy w rodzinie
Nazwa podmiotu realizującego program:        Węgrów Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
Adres:             Węgrów ul. Kościuszki 15a
Telefon:           +48 25 792 28 23
E- mail:           brak
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne, ambulatoryjne
Pojemność jednej edycji:   program realizowany na bieżąco, sukcesywnie w miarę zapotrzebowania
Liczba zrealizowanych edycji:     w zależności od potrzeb
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         edukacja - 2 do 5 tyg, terapia indywidualna do 25 tyg.
Liczba dni w tygodniu:      1
Wymiar dzienny w godzinach:     30 - 45 min.
 
{PODZIEL}
 
Program dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
 
1.        Głosków, NZOZ„MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptecyjny, program terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Adresaci programu: uzależnieni od narkotyków i innych środków psychoaktywnych
Nazwa programu:    program terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Nazwa podmiotu realizującego program:        NZOZ„MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptecyjny
Adres:             08-412 Głosków; Głosków 43
Telefon:          +48 25 681-64-24, 683-05-33
e-mail:            gloskow@monar.org
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualna i grupowa
Liczba uczestników: maksymalnie 40 osób
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    w zależności od ustalonego terminu
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         7-12 tyg.; 12-24 tyg.; pow. 24 tyg.
Liczba dni w tygodniu:      7
Wymiar dzienny w godzinach:     14-18 godz.
Dodatkowe informacje:     placówka przyjmuje osoby zobowiązane przez Sąd do leczenia, holistyczna praca z każdym z pacjentów istnieje możliwość kontynuowania nauki, placówka zamknięta
 
 
2.        Garwolin, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Poradnia Leczenia Uzależnień, program terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Adresaci programu: uzależnieni od narkotyków, alkoholu innych środków psychoaktywnych
Nazwa programu:    program terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Nazwa podmiotu realizującego program:        Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej; Poradnia Leczenia Uzależnień
Adres:             08-400 Garwolin, ul. Staszica 18
Telefon:          +48 25 684-37-08
e-mail:            -
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualna, ambulatoryjna, terapeutyczna
Liczba uczestników: w zależności od potrzeby
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stała
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         około 24 tygodni
Liczba dni w tygodniu:      4 dni
Wymiar dzienny w godzinach:     około 8 godz.
Dodatkowe informacje:     w czwartki przyjmuje psycholog od 10.00-15.00, można skorzystać z poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych: 3 dni w tyg.
 
3.        Garwolin, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Przechodnia Rejonowa, program terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Adresaci programu: uzależnieni od narkotyków i innych środków psychoaktywnych
Nazwa programu:    program terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Nazwa podmiotu realizującego program:        Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” Przechodnia Rejonowa
Adres:             08-400 Garwolin, Al. Legionów 11
Telefon:          +48 25 682-46-69
e-mail:            -
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualna, ambulatoryjna, terapeutyczna
Liczba uczestników: 12 pacjentów oraz ich rodzice
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stała
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         około 24 tygodni
Liczba dni w tygodniu:      5 dni
Wymiar dzienny w godzinach:     około 5 godz.
Dodatkowe informacje:     można korzystać z porad psychiatry
 
4.        Garwolin, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, program terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Nazwa podmiotu:     Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Adresaci programu: uzależnieni od alkoholu
Nazwa programu:    program terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych
Nazwa podmiotu realizującego program:        Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Adres:             08-400 Garwolin, ul. ul. Staszica
Telefon:          +48 25 684-34-41
e-mail:            -
Odpłatność:     nie
Forma:            program motywująco−informacyjny
Liczba uczestników: w zależności od potrzeby
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stała
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         cały rok
Liczba dni w tygodniu:      w zależności od potrzeb
Wymiar dzienny w godzinach:    
Dodatkowe informacje:     w komisji są specjaliści z zakresu terapii uzależnień, psychologowie i lekarze, funkcjonariusze policji
 
5.        Mińsk Mazowiecki, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,„Program edukacyjno- terapeutyczny dla osób, które chcą wytrwać w trzeźwości”
Adresat programu: program przeznaczony jest dla osób, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień od alkoholu
Nazwa programu:    „Program edukacyjno- terapeutyczny dla osób, które chcą wytrwać w trzeźwości”
Nazwa podmiotu realizującego program:        Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Adres:             Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1
Telefon:          +48 25 799 53 33
E-mail:            mkrpa@umminskmaz.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            grupa wsparcia i grupa terapeutyczna
Pojemność jednej edycji programu:       max 30 osób
Liczba zrealizowanych programów:       corocznie
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    tak
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         12 tygodni
Liczba dni w tygodniu, w których program jest realizowany:       2 dni
Wymiar dzienny w godzinach realizacji programu:   sobota 8 godzin, niedziela 7 godzin
 
6.        Mińsk Mazowiecki, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Program edukacyjno- terapeutyczny dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań „Mój problem” dla osób uzależnionych i współuzależnionych w zaawansowanej fazie picia”
Adresat programu: program przeznaczony jest dla osób, utrzymujących        stabilną abstynencję, które ukończyły Podstawowy Program Terapii w zakresie uzależnień, oraz przeszły cykl sesji poświęconych nawrotom picia, dla osób współuzaleznionych, które uczestniczyły w grupie realizującej podstawowy i pogłębiony program psychoterapii dla członków rodzin z problemem alkoholowym. Najważniejszym warunkiem uczestnictwa w programie jest chęć poprawy jakości swojego życia w zakresie nawiązywania satysfakcjonujących relacji z otoczeniem
Nazwa programu:    „Program edukacyjno- terapeutyczny dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań „Mój problem” dla osób uzależnionych i współuzależnionych w zaawansowanej fazie picia”
Nazwa podmiotu realizującego program:        Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1
Telefon:       +48 25 799 53 33
E-mail:          mkrpa@umminskmaz.pl
Odpłatność:   nie
Forma: grupa wsparcia i grupa terapeutyczna
Pojemność jednej edycji programu:       max 30 osób
Liczba zrealizowanych programów:       corocznie
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    tak
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         12 tygodni
Liczba dni w tygodniu, w których program jest realizowany:       2 dni
Wymiar dzienny w godzinach realizacji programu:   sobota 8 godzin, niedziela 7 godzin
 
7.        Mińsk Mazowiecki, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,„Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki)”
Adresat programu: młodzież eksperymentująca ze środkami psychoaktywnymi
Nazwa programu:    „Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki)”
Nazwa podmiotu realizującego program:        Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Adres:             Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1
Telefon:          +48 25 799 53 33
E-mail:            mkrpa@umminskmaz.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            zajęcia grupowe
Pojemność jednej edycji programu:       max 30 osób
Liczba zrealizowanych programów:       corocznie
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    tak
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         4 tygodnie
Liczba dni w tygodniu, w których program jest realizowany:       2 dni
Wymiar dzienny w godzinach realizacji programu:   sobota 8 godzin, niedziela 7 godzin
 
8.        Siedlce, Poradnia Profilaktyczno - Rehabilitacyjna „Powrót z U”
Adresaci programu: osoby uzależnione i współuzależnione, bez ograniczeń wiekowych
Nazwy programów: Oferta całościowa. Indywidualne i grupowe oddziaływania terapeutyczne, edukacyjne i profilaktyczne dostosowane do przypadku np. motywujące, rozwoju osobistego, dalszego zdrowienia, tworzenie własnej osobowości, radzenia sobie z emocjami, nawrotów, DDA itd.
Nazwa podmiotu realizującego program:        Siedlecki Oddział Mazowieckiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
Adres:             Siedlce ul. Kilińskiego 40
Telefon:          +48 25 633-31-81
E – mail:         powrotzu@wp.pl ;www.powrótzu.neostrada.pl
Odpłatność:     nie (dla osób ubezpieczonych)
Forma:            ambulatoryjna, indywidualna i grupowa
Pojemność jednej edycji programu:       18 – 20 osób
Liczba zrealizowanych edycji:     edycje realizowane są cały czas, w zależności od potrzeb (aktualnie prowadzonych jest pięć edycji)
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    bez ograniczeń
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         16 - 20
Liczba dni w tygodniu:      przynajmniej 1 - 2
Wymiar dzienny w godzinach:     2 – 3
Informacje dodatkowe:      poradnia czynna jest codziennie pn. - pt. 8.00 – 20.00
 
9.        Siedlce, Poradnia Leczenia Uzależnień
Adresaci programu: osoby uzależnione i współuzależnione
Nazwy programów: Całościowa oferta terapeutyczna
Program podstawowy i pogłębiony
Nazwa podmiotu realizującego program:        NZOZ Centrum
Poradnia Leczenia Uzależnień
Adres:             Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 41
Telefon           +48 25 631-08-67
E – mail:         biuro@centrum.med.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            ambulatoryjna, indywidualna i grupowa
Pojemność jednej edycji programu:       do 12 osób
Liczba zrealizowanych edycji:     edycje realizowane są cały czas, w zależności od potrzeb ( aktualnie trzy)
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    bez ograniczeń
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         ok. 25 tygodni
Liczba dni w tygodniu:      przynajmniej 1 raz
Wymiar dzienny w godzinach:     2,5 godz.
Informacje dodatkowe:      oprócz pracy grupowej indywidualne sesje z terapeutą, poradnia pn. – pt. czynna jest codziennie 8.00 – 20.00
 
10.     Siedlce, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda, Poradnia dla młodzieży z problemami uzależnień i ich rodzin, Poradnia ds. Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu
Adresat programu: osoby uzależnione, współuzależnione, DDA
Nazwa podmiotu realizującego program: Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda
Adres:             Siedlce, ul. Świętojańska 4
Telefon:          +48 25 643 51 07, 644 04 00, 632 41 90
E-mail:            kofoed@wp.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualna i grupowa, grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy, poradnia dla ofiar przemocy, telefon zaufania, punkt stałego kontaktu i obsługi dla ofiar przemocy w rodzinie
Gotowość przyjmowania do programu - tak
Liczba dni w tygodniu, w których program jest realizowany: grupa wsparcia - piątek
Punkt stałego kontaktu – 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu
 
11.     Sokołów Podlaski, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ Sokołów Podlaski, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. J. Bosco 5, tel. +48 25 781 73 53
Nazwa programu:    Pełnoprofilowy Program Terapii Odwykowej
Forma:            leczenie ambulatoryjne, terapia indywidualna, grupowa, możliwość konsultacji i opieki medycznej (zatrudniony jest lekarz psychiatra)
Pojemność jednej edycji:   do 12 pacjentów w grupach otwartych
Czas trwania edycji programu:   około 25 tyg. program podstawowy, do roku program terapii ponadpodstawowej
Liczba godzin w tygodniu: 3 godz x 2 terapii grupowej, 1 godzina terapii indywidualnej (w programie podstawowym)
Liczba dni w tygodniu:      5
 
12.     Sokołów Podlaski, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ Sokołów Podlaski, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. J. Bosco 5, tel. +48 25 781 73 53
Nazwa programu: Pełnoprofilowany program terapii współuzależnienia
Forma:            leczenie ambulatoryjne, terapia indywidualna, grupowa,  możliwość konsultacji i opieki medycznej (zatrudniony jest lekarz psychiatra)
Pojemność jednej edycji:   do 12 pacjentów w grupach otwartych
Czas trwania edycji programu:   około 25 tyg. program podstawowy, do roku program terapii ponadpodstawowej
Liczba godzin w tygodniu: 2,5 godz. terapii grupowej, 1 godzina terapii indywidualnej (w programie podstawowym)
1 godz. terapii indywidualnej /2 tyg., udział w warsztatach tematycznych 4 razy w roku w systemie maratonowym – około 10 – 12 godz. jednorazowo (w programie terapii ponadpodstawowej)
liczba dni w tygodniu:       5
 
13.     Węgrów, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu.
Nazwa programu:    Pełnoprofilowany Program Terapii Odwykowej
Nazwa podmiotu realizującego program:        Węgrów Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
Adres:             Węgrów ul. Kościuszki 15a
Telefon:          +48 25 792 28 23
E- mail:           brak
Odpłatność:     nie
Forma:            leczenie ambulatoryjne, terapia indywidualna, grupowa. 
Pojemność jednej edycji:   do 12 osób w grupach otwartych
Liczba zrealizowanych edycji:     program realizowany jest w cyklu ciągłym.
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         program podstawowy około 25 tygodni, program ponadpodstawowy do jednego roku
Liczba dni w tygodniu:      5
Wymiar dzienny w godzinach:     1 godzina
 
 
14.     Węgrów, Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
Adresaci programu: osoby uzależnione od alkoholu.
Nazwa programu:    Pełnoprofilowany Program Terapii Współuzależnienia
Nazwa podmiotu realizującego program:        Węgrów Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy SP ZOZ
Adres:             Węgrów ul. Kościuszki 15a
Telefon:          +48 25 792 28 23
E- mail:           brak
Odpłatność:     nie
Forma:            leczenie ambulatoryjne, terapia indywidualna, grupowa
Pojemność jednej edycji:   do 12 osób w grupach otwartych
Liczba zrealizowanych edycji:     program realizowany jest w cyklu ciągłym
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         program podstawowy około 25 tygodni, program ponadpodstawowy do jednego roku
Liczba dni w tygodniu:      5
Wymiar dzienny w godzinach:     1 godzina
 
15.     Węgrów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adresaci programu: osoby uzależnione od środków psychoaktywnych
Nazwa programu:    Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne
Nazwa podmiotu realizującego program:        Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie
Adres:             Węgrów ul. Piłsudskiego 23
Telefon:          +48 25 792 02 90 
E- mail:           oik@pcpr.wegrow.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne, grupowe (grupy wsparcia)
Pojemność jednej edycji:   nieograniczona
Liczba zrealizowanych edycji:     w zależności od potrzeb
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         52 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      5
Wymiar dzienny w godzinach:     w zależności od potrzeb
 
16.     Węgrów, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Adresaci programu: osoby współuzależnione
Nazwa programu:    Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne
Nazwa podmiotu realizującego program:        Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Węgrowie
Adres:             Węgrów ul. Piłsudskiego 23
Telefon:           +48 25 792 02 90
E- mail:           oik@pcpr.wegrow.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne, grupowe (grupy wsparcia)
Pojemność jednej edycji:   nieograniczona
Liczba zrealizowanych edycji:     w zależności od potrzeb
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         52 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      5
Wymiar dzienny w godzinach:     w zależności od potrzeb
 
{PODZIEL} 
 
Inne programy.
 
1.        Mińsk Mazowiecki, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Cykl warsztatów dla osób, które chcą zdobywać umiejętności potrzebne do życia w trzeźwości”
Adresat programu: warsztaty, dla osób, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień od alkoholu
Nazwa programu:    „Cykl warsztatów dla osób, które chcą zdobywać umiejętności potrzebne do życia w trzeźwości”
Nazwa podmiotu realizującego program:        Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Adres:             Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1
Telefon:          +48 25 759 53 33
E-mail:            mkrpa@umminskmaz.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            warsztaty
Pojemność jednej edycji programu:       max 30 osób
Liczba zrealizowanych programów:       corocznie
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    tak
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         12 tygodni
Liczba dni w tygodniu, w których program jest realizowany:       2 dni
Wymiar dzienny w godzinach realizacji programu:   sobota 8 godzin, niedziela 7 godzin
 
2.        Siedlce, Centrum Integracji Społecznej. Reintegracja społeczna i zawodowa
Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym w reintegracji społecznej i zawodowej. Przygotowanie do samodzielnej aktywności zawodowej na rynku pracy. Teoretyczna i praktyczna nauka zawodu. Warsztaty psychologiczne. Praktyczna nauka zawodu
Adresaci programu osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych tj. bezdomni, bezrobotni, zwolnieni z zakładów karnych, uzależnione od alkoholu i narkotyków, uchodźcy
Nazwa programu     reintegracja społeczna i zawodowa
Nazwa podmiotu realizującego             Caritas Diecezji Siedleckiej, NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze Oddział w Siedlcach
Adres:                     08 – 110 Siedlce ul. Budowlana 1
Telefon           +48 25 6407130
E – mail          cis.siedlce@caritas.pl
Odpłatność      bezpłatnie
Forma             stacjonarna, grupowa
Pojemność jednej edycji    nie ma edycji, osoby przyjmowane są na podstawie indywidualnej rekrutacji
Gotowość przyjmowania    bez ograniczeń
skazanych do programu
Okres trwania edycji        ok. 12 miesięcy – 1 miesiąc grupa wstępna + programu w tygodniach 11 miesięcy nauka zawodu
Liczba dni w tygodniu       - warsztaty psychologiczne – 1 raz w tygodniu, praktyczna nauka zawodu – 4 razy w tygodniu po 7 godz.
Wymiar dzienny w godzinach      – 7 godz.
 
3.        Siedlce, Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda, Powrót do wolności i odpowiedzialności społecznej
Adresat programu: kompleksowy program readaptacji zawodowej i społecznej, aktywizacji, edukacji, socjalizacji osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych i osób pozbawionych wolności z uwzględnieniem członków ich rodzin oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem
Nazwa podmiotu realizującego program:        Stowarzyszenie Pomocy Społecznej, Rehabilitacji i Resocjalizacji im. H.Ch. Kofoeda
Adres:             Siedlce, ul. Świętojańska 4
Telefon:          +48 25 643 51 07, 644 04 00, 632 41 90
E-mail:            kofoed@wp.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            bezpłatna pomoc terapeutyczna, prawna, poradnictwo psychologiczne i obywatelskie, aktywizacja zawodowa i społeczna, bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe, wsparcie socjalne, pomoc rzeczowa i materialna 
Gotowość przyjmowania do programu - tak
Liczba dni w tygodniu, w których program jest realizowany:                 5 dni w tygodniu
 
4.        Węgrów, Centrum Pomocy Społecznej
Adresaci programu: osoby bezrobotne, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne, bezdomne, zwalniane z Zakładów Karnych
Nazwa programu:    Kontakt socjalny twoją szansą
Nazwa podmiotu realizującego program:        Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie
Adres:             Węgrów ul. Gdańska 69
Telefon:          +48 25 792 20 57
E- mail:           cpsw w@wp.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne, grupowe (grupy wsparcia)
Pojemność jednej edycji:   11 osób
Liczba zrealizowanych edycji:     1
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         26 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      w fazie projektowania
Wymiar dzienny w godzinach:     w fazie projektowania
 
5.        Węgrów, Centrum Pomocy Społecznej
Adresaci programu: osoby bezrobotne, z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawne, bezdomne, zwalniane z Zakładów Karnych
Nazwa programu:    Kontakt socjalny twoją szansą II etap
Nazwa podmiotu realizującego program:        Centrum Pomocy Społecznej w Węgrowie
Adres:             Węgrów ul. Gdańska 69
Telefon:          +48 25 792 20 57
E- mail:           cpsw w@wp.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            indywidualne, grupowe
Pojemność jednej edycji:   14 osób
Liczba zrealizowanych edycji:     1
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    stale
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         26 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      w fazie projektowania
Wymiar dzienny w godzinach:     w fazie projektowania
 
6.        Łochów, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Adresaci programu: osoby bezrobotne
Nazwa programu:    „I ty możesz” program dla kobiet długotrwale bezrobotne
Nazwa podmiotu realizującego program:        Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie
Adres:             Łochów al. Pokoju 75
Telefon:          +48 25 675 13 60
E- mail:           mgopsrodzinne@wp.pl
Odpłatność:     nie
Forma:            grupowe
Pojemność jednej edycji:   30 osób
Liczba zrealizowanych edycji:     2
Gotowość przyjmowania skazanych do programu:    w trakcie naboru stale, czasie trwania edycji nie ma możliwości
Okres trwania edycji programu w tygodniach:         22 tygodnie
Liczba dni w tygodniu:      2
Wymiar dzienny w godzinach:     3 godziny
 
 
Zgodność zamieszczonych danych została zweryfikowana w dniu 28 września 2009 roku przez Zastępcę Kuratora Okręgowego przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach we współpracy z Przewodniczącym Wydziału Penitencjarnego Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Metadane

Data publikacji : 02.10.2009
Data modyfikacji : 10.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Cieszko
Osoba udostępniająca informację:
Karol Stefanowicz Biuro Kuratora Okręgowego
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony