Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://siedlce.so.gov.pl/sos/informacje-dodatkowe/system-dozoru-elekronic/1591,Informacja-dla-skazanych-na-kare-1-roku-i-6-miesiecy-pozbawienia-wolnosci-i-osad.html
13.07.2024, 21:21

Informacja dla skazanych na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności i osadzonych odbywających w zakładzie karnym karę niższą niż 3 lata pozbawienia wolności, którym do końca kary pozostało mniej niż 6 miesięcy

 www.dozorelektroniczny.gov.pl
Co to jest system dozoru elektronicznego?
System dozoru elektronicznego (s.d.e) jest jednym z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności. Polega on na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej.
Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności poza jednostką penitencjarną w s.d.e następuje na mocy:
  • zezwolenia sądu penitencjarnego i dotyczyć może kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności albo niższej niż 3 lata, jeżeli do odbycia w zakładzie karnym pozostała część tej kary w wymiarze nie większym niż 6 miesięcy, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 §2 kk, art. 64 a kk lub art. 65 §1 i 2 kk;
  • komisji penitencjarnej jeżeli skazany rozpoczął już odbywanie w zakładzie karnym kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 4 miesiące, a nie zachodzą warunki przewidziane w art. 64 §2 kk.
W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w s.d.e skazany ma obowiązek określonego zachowania się, w szczególności zobowiązany jest do przebywania we wskazanym przez sąd penitencjarny lub komisję penitencjarną miejscu w wyznaczonym czasie, noszenia nadajnika oraz udzielania wyjaśnień sędziemu penitencjarnemu i kuratorowi sądowemu dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych na niego obowiązków.
Udzielając zezwolenia na odbywanie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego sąd penitencjarny lub komisja penitencjarna określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą, lub dokonywania niezbędnych zakupów (art. 43 na kkw).
Wykonywanie przez skazanego nałożonych obowiązków na czas odbywania kary w s.d.e podlega ścisłej kontroli. Uchylanie się od ich wykonywania, jak również nieprzestrzeganie obowiązującego harmonogramu wykonywania kary w tym systemie skutkuje uchyleniem zezwolenia na odbycie kary w s.d.e i osadzeniem w zakładzie karnym.
Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Sąd penitencjarny lub komisja penitencjarna mogą udzielić zezwolenia na odbycie kary w s.d.e, jeżeli;
1. Wymiar kary nie jest wyższy niż wskazany powyżej;
2. Skazany posiada określone miejsce stałego pobytu oraz uzyska zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących;
3. Odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie szczególne względy wskazujące na to, że w razie odbycia kary w tym systemie nie zostaną osiągnięte cele kary;
4. Odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi przez właściwy podmiot (art. 43 h kkw).
Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e może być udzielone skazanemu, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, a także zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe lub karę pozbawienia wolności orzeczoną w warunkach, o których mowa w art. 37b lub w art. 87 §2 kk (art. 43Ib kkw).
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego składa się na piśmie wraz z uzasadnieniem.
Do wniosku dołącza się zgodę osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących na odbycie przez skazanego kary w s.d.e pod wskazanym adresem (art. 43 Id kkw).
Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego dotyczy skazanego, który rozpoczął już odbywanie kary w zakładzie karnym, to posiedzenie sądu penitencjarnego odbywa się w trybie wideokonferencji z jednostką penitencjarną, w której osadzony przebywa, a w przypadku gdy właściwa do rozpoznania wniosku jest komisja penitencjarna posiedzenie odbywa się w zakładzie karnym przed tą komisją.
Złożenie wniosku o możliwość odbycia kary w systemie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje wykonania orzeczonej kary a skazany ma możliwość złożenia wniosku o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku o s.d.e do sądu penitencjarnego właściwego do rozpoznania wniosku o odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego (art. 9 § 4 kkw).
 

 

Metadane

Data publikacji : 31.01.2024
Data modyfikacji : 31.01.2024
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSO Mariola Krajewska-Sińczuk
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony