Sąd Okręgowy w Siedlcach
 
Informacja dla skazanych na karę do 1 roku pozbawienia wolności

 www.dozorelektroniczny.gov.pl

 Co to jest system dozoru elektronicznego?

System dozoru elektronicznego (s.d.e.) jest jednym z systemów wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia wolności. Polega na kontrolowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym przy użyciu elektronicznej aparatury monitorującej. 

Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w s.d.e. następuje na mocy zezwolenia sądu penitencjarnego i dotyczyć może kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 1 roku.

W czasie odbywania kary pozbawienia wolności w s.d.e. skazany ma obowiązek określonego zachowania się, w szczególności pozostawania we wskazanym przez sąd penitencjarny miejscu w wyznaczonym czasie, noszenia nadajnika oraz udzielania wyjaśnień sędziemu penitencjarnemu i kuratorowi sądowemu dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych na niego obowiązków.

Udzielając zezwolenia na odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności w s.d.e. sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo oddalić się z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca, na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu świadczenia pracy, wykonywania praktyk religijnych, kształcenia, sprawowania opieki nad inną osobą lub dokonania niezbędnych zakupów. 

Wykonywanie przez skazanego nałożonych na niego przez sąd penitencjarny obowiązków podlega ścisłej kontroli. Uchylanie się od wykonywania tych obowiązków skutkuje uchyleniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e i osadzeniem w zakładzie karnym. 


 Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego?

 Sąd penitencjarny może udzielić zezwolenia na odbycie kary w s.d.e, jeżeli:

  • kara pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego nie przekracza 1 roku;
  • skazany posiada określone miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących;
  • jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary oraz jeżeli względy bezpieczeństwa i stopień demoralizacji, a także inne szczególne okoliczności nie przemawiają za potrzebą osadzenia skazanego w zakładzie karnym;
  • udzieleniu takiego zezwolenia nie stoją na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazanego umożliwiające funkcjonowanie s.d.e., a także możliwości techniczno-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez właściwy podmiot (art. 6 ust. 1 ustawy o s.d.e.).

Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. nie udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (art. 6 ust. 3 ustawy o s.d.e.).

Zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. może być udzielone również skazanemu, wobec którego orzeczono zastępczą karę pozbawienia wolności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 7 ustawy o s.d.e.). Kara zastępcza pozbawienia wolności orzekana jest w zamian za nieuiszczoną grzywnę lub niewykonaną karę ograniczenia wolności.

Orzekanie w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. należy do sądu penitencjarnego, w którego okręgu skazany przebywa (art. 38 ustawy o s.d.e.). Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Uzasadnienie wniosku powinno wykazać, że w stosunku do skazanego istnieją podstawy do ubiegania się o zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. Do wniosku złożonego przez skazanego dołącza się udzieloną na piśmie zgodę osoby lub osób pełnoletnich wspólnie z nim zamieszkujących (art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o s.d.e.).

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w s.d.e. dotyczy skazanego, który odbywa już karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, posiedzenie sądu penitencjarnego odbędzie się w tym zakładzie, w którym skazany przebywa (art. 41 ust. 1 ustawy o s.d.e.).

Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie wstrzymuje obowiązku stawienia sie w zakładzie karnym lub areszcie śledczym!

pobierz wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE

pobierz oświadczenie osób wspólnie zamieszkujących

Dane kontaktowe sądu penitencjarnego dla okręgu siedleckiego:

  Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sekcja ds. Penitencjarnych

ul. 11 Listopada 4

08-110 Siedlce

Tel./fax. (25) 632 61 95

e-mail: penitencjarny@siedlce.so.gov.pl 

 

 

 

 

 

 


 

Metadane

Data publikacji : 05.09.2011
Data modyfikacji : 23.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Ciostek-Domańska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry