Sąd Okręgowy w Siedlcach

Wgląd do akt sprawy w celach naukowo-badawczych i prasowych

ZARZĄDZENIE NR 58/23

Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach
z dnia 6 października 2023 roku

w sprawie udostępniania akt spraw sadowych Sądu Okręgowego w Siedlcach

 do celów badań naukowych oraz celów prasowych

Na podstawie art. 22 § 1 pkt. 1a oraz art. 53c § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo  o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2023.217) w związku z § 129 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022.2514) zarządzam, co następuje:

§ 1

Akta zakończonych prawomocnie spraw sądowych Sądu Okręgowego w Siedlcach, zwane dalej „aktami spraw”, mogą być udostępniane jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność naukową lub badawczo-rozwojową. Dopuszcza się udostępnienie akt studentom/doktorantom, pod warunkiem dołączenia do wniosku oryginalnego zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta/doktoranta oraz fakt pisania pracy i jej temat.

§ 2

Osoby/podmioty składające wnioski o udostępnienie akt spraw w celu przygotowania publikacji prasowych zobowiązane są do wykazania istnienia uprawnienia wynikającego z przepisu prawa (np. poprzez wskazanie numeru legitymacji prasowej i redakcji, na zlecenie której działają).

§ 3

 1. Akta spraw udostępnia się na uzasadniony wniosek osoby upoważnionej do działania w imieniu jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukową, badawczo – rozwojową lub prasową.
 2. We wniosku o udostępnienie akt spraw wskazuje się osoby, którym akta mają być udostępnione i sposób ich udostępnienia.
 3. Do wniosku o udostępnienie akt spraw dołącza się:
 1. odpis dokumentu upoważniającego do działania w imieniu jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukową lub badawczo-rozwojową;
 2. odpis legitymacji prasowej;
 3. dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku.
 1. Wzory wniosków o udostępnienie akt spraw dla celów naukowych/badawczych i prasowych wraz z oświadczeniami są określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wniosek o udostępnienie akt składa się do Prezesa Sądu Okręgowego w Siedlcach na piśmie opatrzonym podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.
 3. Ewidencja wniosków prowadzona jest w Oddziale Administracyjnym.
 4. W przypadku złożenia wniosku w postaci elektronicznej do wniosku dołącza się dokumenty utrwalone w postaci elektronicznej, a w razie braku możliwości uzyskania tych dokumentów w postaci elektronicznej - elektroniczne kopie takich dokumentów, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
 5. Wniosek o udostępnienie akt spraw wraz z załącznikami składa się:
 1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach
  ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce;
 2. pocztą elektroniczną na adres: prezes@siedlce.so.gov.pl;
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP;
 4. w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Siedlcach.
 1. Akta spraw udostępnia się w Czytelni akt, w trybie określonym w Regulaminie Biura Obsługi Interesanta, dostępnym na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Siedlcach.

§ 4

Zgodę na wgląd w akta sprawy wydaje w formie zarządzenia Prezes lub Wiceprezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, po uprzednim zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Wydziału.

§ 5

Wyrażona zgoda uprawnia do przeglądania akt i sporządzania notatek, bez prawa utrwalania. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sporządzenia fotokopii wymagane jest złożenie odrębnego wniosku z podaniem przyczyn oraz wskazaniem konkretnych kart z akt sprawy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Siedlcach.

PREZES

Sądu Okręgowego w Siedlcach 

Mirosław Leszczyński

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Leszczyński Prezes Sądu
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry