Sąd Okręgowy w Siedlcach

 Komunikat Prezesa Sądu o możliwości wykonywania czynności lekarza sądowego

Sąd Okręgowy w Siedlcach jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z chętnymi lekarzami różnych specjalności z terenu miasta Siedlce i powiatów: garwolińskiego, łosickiego, łukowskiego, mińskiego, siedleckiego, sokołowskiego i węgrowskiego.
Instytucję lekarza sądowego normuje ustawa z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 07.123.849 ze zm.), która weszła w życie od dnia 1.02.2008 r. Na podstawie ustawy lekarzem sadowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sadowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. (art.2 ustawy).
Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:
1.      ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,
2.      ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3.      nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4.      ma nieposzlakowaną opinię,
5.      uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
6.      ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
7.      nie jest wobec niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8.      o przestępstwo związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
9.      w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.
Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.
Wydanie zaświadczenia przez lekarza sądowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacja medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego.
Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane zaświadczenie w wysokości 100 zł, a w przypadku konieczności dojazdu do uczestnika postępowania lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (art. 18 ustawy).
Prezes sądu okręgowego na wniosek organu uprawnionego może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia:
1.      w razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego,
2.      jeżeli zaświadczenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów (art. 19 ustawy).

Lekarze uprawnieni  do usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach:

KRASKA Waldemar Jerzy
numer telefonu: 602 452 393
nr prawa wykonywania zawodu: 4628565
specjalizacja:  chirurgia ogólna
Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego: 1 lutego 2008 r. umowa na czas nieokreślony
miejsce przyjęć:  08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ks. Bosco 4
dni i godziny przyjęć: Poniedziałki 1400-1500
 
SKRZYŃSKI Andrzej
numer telefonu: 607 341 178  
nr prawa wykonywania zawodu: 9173827
specjalizacja:  choroby wewnętrzne, Kardiologia, Medycyna sportowa
Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego: 26 sierpnia 2022 r. umowa na czas nieokreślony
miejsce przyjęć:  21-400 Łuków, Gabinet Lekarski ul. Spółdzielcza 7/4
dni i godziny przyjęć: Wtorki  1500-1600
miejsce przyjęć:  SP ZOZ Łuków, Poradnia Kardiologiczna ul. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków
dni i godziny przyjęć: Środy 1430-1530  - lub w innym terminie po telefonicznym kontakcie
 
Dokumenty do pobrania:    
Ustawa o lekarzu sądowym
Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń
Wzór zaświadczenia
Wzór rejestru
Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń
Wzór zestawienia wystawionych zaświadczeń

Metadane

Data publikacji : 30.07.2009
Data modyfikacji : 06.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Cabaj
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry