Sąd Okręgowy w Siedlcach

M E D I A C J E

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.                

  listy mediatorów Sądu Okręgowego w Siedlcach 

aktualności z zakresu mediacji na portalu Facebook https://www.facebook.com/mediacja.gov/

MEDIATORZY STALI

Kwestie dotyczące wpisu na listę  stałych mediatorów reguluje rozdział 6a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 2072 z późn. zm.)

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

 1. spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
 2. ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę stałych mediatorów powinna przedłożyć:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sadu Okręgowego w Siedlcach o wpis na listę stałych mediatorów – złożony na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie prowadzenia listy stałych mediatorów – (Dz. U. z 2016 r. poz. 122); do wniosku kandydat załącza enumeratywnie wymienione w tym załączniku oświadczenia (nie dotyczy osób wpisanych na listę mediatorów przez prezesa innego sądu okręgowego);
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. dokumenty potwierdzające wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacjiktórymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację;
 4. oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 157a pkt 1-5, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" .

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) na konto:

URZĄD MIASTA SIEDLCE
WYDZIAŁ FINANSOWY
ING Bank Śląski S.A.
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010

(z dopiskiem opłata za wydanie decyzji administracyjnej w przedmiocie wpisu na listę stałych mediatorów).


Instytucja mediacji w sprawach nieletnich została uregulowana w art. 57 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022r., poz. 1700). Z uwagi na brak podstaw prawnych do prowadzenia wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich - prowadzonego na podstawie przepisów obowiązującyh do 31.08.2022 r. - wykaz ten został usunięty.   


Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci na mediatorów w sprawach karnych określa art. 23 a kodeksu postępowania karnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015r., poz. 716).


Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
 2. korzysta z pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. ukończyła 26 lat;
 4. zna język polski w mowie i piśmie;
 5. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 7. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna:
 Złożyć:

 1. wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa,
 3. aktualne zaświadczenie o niekaralności,   punkt KRK znajduje się w Siedlcach przy ul. 11 Listopada 4;
 4. kwestionariusz osobowy, 
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 6. odpis dyplomu lub świadectwo ukończenia szkolenia mediatorów (kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego,
 7. Udokumentować umiejętność likwidowania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich
 8. inne dokumenty, pisma rekomendacyjne i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów
 9. dowód rękojmi należytego wykonywania obowiązków (w formie oświadczenia lub np. opinii pracodawcy)
 10.  Kserokopię dowodu osobistego
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)
 12. Oświadczenie o posiadanym bezpiecznym lokalu, w którym można przeprowadzać mediacje.
 13. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu dokonania opłaty skarbowej  (wydanie decyzji w przedmiocie wpisu do wykazu, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - podlega opłacie skarbowej w kwocie 10 złotych. Opłatę skarbową można uiścić przelewem na podany niżej rachunek bankowy:

URZĄD MIASTA SIEDLCE
WYDZIAŁ FINANSOWY
ING Bank Śląski S.A.
22 1050 0099 6192 5550 1000 0010


koordynator ds.mediacji w Sądzie Okręgowym w Siedlcach - Sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach Elżbieta Wojtczuk Telefon: +48 25 6407845 e-mail: elzbieta.wojtczuk@siedlce.so.gov.pl

  Informatory 

 

Metadane

Data publikacji : 31.07.2009
Data modyfikacji : 13.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry