Sąd Okręgowy w Siedlcach

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, Dyrektor Sądu Okręgowego w Siedlcach – w zakresie realizowanych zadań.
Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiary sprawiedliwości  albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Okregowy w Siedlcach ul. Sądowa 2, a także Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz Minister Sprawiedliwości - w ramach realizowanych zadań.
 
Dane kontaktowe Administratorów Danych Osobowych:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce
tel.: +48 25 640-78-01; +48 25 640-78-00
e-mail: poczta@siedlce.so.gov.pl
 
Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Okręgowym w Siedlcach jest
Pan Michał Kucharski
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce
tel.: +48 25 640-78-66
e-mail: iod@siedlce.so.gov.pl
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu realizacji zadań w ramach sprawowania władzy publicznej.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
realizacji zadań Sądu wynikających z przepisów prawa, tj. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa;
zawarcia i wykonania umowy, np. umowy o pracę, umowy na świadczenie usługi;
przyznania Pani/Panu dostępu do Portalu Informacyjnego na podstawie Pani/Pana zgody.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnione organy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach prawa lub wewnętrznych procedurach Sądu Okręgowego w Siedlcach.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może byćwymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie np. nie podpisanie umowy. Podanie danych może mieć charakter dobrowolny, ale być konieczne np. w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której bierze Pani/Pan udział.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowanych decyzji, w tym profilowaniu.
Przysługujące Pani/Panu prawa podlegają ograniczeniu wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Sąd Okręgowy w Siedlcach deklaruje, że Pani/Pana dane osobowe są:
  1. Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość).
  2. Zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
    i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami (ograniczenie celu).
  3. Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (minimalizacja danych).
  4. Prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (prawidłowość).
  5. Przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą (ograniczenie przechowywania).
  6. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).
 
Sąd Okręgowy w Siedlcach wprowadził System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, którego celem jest zapewnienie właściwej ochrony Państwa danych osobowych.

 

Metadane

Data publikacji : 05.06.2019
Data modyfikacji : 31.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kucharski Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Kucharski Michał

Opcje strony

do góry