Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zarządzenia w sprawie ochrony danych osobowych

Zarządzenie NR 76/23

Prezesa Sądu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach
z dnia 22  grudnia 2023 roku

w sprawie wdrożenia „Zasad współadministrowania” w Sądzie Okręgowym w Siedlcach

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit a oraz odpowiednio art. 31a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.), w ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 26 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L z 2016 r. nr 119 s. 1), dalej zwanym „Rozporządzeniem 2016/679”, zarządza się, co następuje:

§ 1

Sąd Okręgowy w Siedlcach akceptuje postanowienia zawarte w dokumencie „Zasady współadministrowania”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, będące rezultatem wspólnych uzgodnień współadministratorów - sądów powszechnych z obszaru całego kraju oraz Ministra Sprawiedliwości - dokonanych zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 2016/679 w związku ze wspólnym przetwarzaniem danych osobowych w sądowych systemach teleinformatycznych.  

§ 2

  1. W związku z wejściem w życie  z dniem 1 stycznia 2024 r. art. 2  pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1860), dalej zwaną „ustawą zmieniającą”, z dniem 1 stycznia 2024 r. przyjmuje się do stosowania w Sądzie Okręgowym w Siedlcach postanowienia zebrane w dokumencie „Zasady współadministrowania” w zakresie dotyczącym realizacji zadań, o których mowa w art. 2  pkt 1 ustawy zmieniającej.
  2. Z dniem 14 marca 2024 r., w związku z wejściem w życie przepisu art. 2 pkt 15 ustawy zmieniającej, postanowienia zebrane w dokumencie „Zasady współadministrowania” przyjmuje się do stosowania w Sądzie Okręgowym w Siedlcach w pełnym zakresie.

§ 3

Niniejsze zarządzenie wraz z załącznikiem nr 1 podlega publikacji na stronie BIP Sądu Okręgowego w Siedlcach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane

Data wytworzenia : 22.12.2023
Data publikacji : 02.01.2024
Obowiązuje od : 22.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kucharski Michał samodzielne stanowisko
Osoba udostępniająca informację:
Kucharski Michał samodzielne stanowisko

Opcje strony

do góry