Sąd Okręgowy w Siedlcach

opłata kancelaryjna

Opłata kancelaryjna jest to opłata pobierana za wydanie z akt sprawy odpisu lub kopii dokumentu.
 
Wysokość opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych reguluje  Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 755 )
Opłata kancelaryjna za wydanie z akt sprawy:
  1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,
  2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu
  3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności - 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu,
  4. kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy - 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron wydanego dokumentu,
  5. zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia - 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych*.
Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Wysokość opłat kancelaryjnych w sprawach karnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (j.t. Dz.U. z 2015 r. , poz. 1566).

Opłata za wydanie z akt sprawy:
  1. kopii dokumentów z akt sprawy – 1 zł za każda stronę kopii
  2. uwierzytelnionego odpisu z akt sprawy – 6 zł za każdą stronę
  3. zaświadczenia i innego dokumentu, wydanego na wniosek na podstawie akt – 6 zł za każdą stronę
  4. w przypadku wydania kopii na informatycznym nośniku danych* – 1 zł za każdą stronę kopii powiększoną o 6 zł za każdy wydany nośnik
  5. za wydanie kopii dokumentów elektronicznych** na informatycznym nośniku danych – 6 zł za każdy wydany nośnik
*informatyczny nośnik danych – należy przez to rozumieć nośnik danych, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 670)
**dokument elektroniczny – należy rozumieć dokument, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 670).

Metadane

Data publikacji : 02.11.2021
Data modyfikacji : 08.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry