Sąd Okręgowy w Siedlcach

opłata sądowa

opłaty sądowe można uiszczać w następujący sposób:
 1. przelewem na rachunek bieżący dochodów Sądu Okręgowego w Siedlcach – numery kont bankowych 
 2. za pośrednictwem platformy internetowej E-PŁATNOŚCI udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (odesłanie do strony MS)
 3. za pośrednicywem terminala płatniczego - karta płatnicza lub telefon komórkowy
Sąd Okręgowy uprzejmie informuje, iż w przypadku dokonania zakupu e-znaku sądowego, a następnie jego niewykorzystania, nie ma możliwości zwrotu środków pieniężnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków za zakupione e-znaki sądowe, z uwagi na fakt, iż w.w. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

 1. Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach cywilnych i rodzinnych jest Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 755 )
Ustawa powyższa reguluje wysokość:
- opłat wspólnych we wszystkich rodzajach spraw,
- opłat ponoszonych w procesie,
- opłat ponoszonych w postępowaniu nieprocesowym,
- opłat w postępowaniu zabezpieczającym
- opłat w postępowaniu egzekucyjnym
- opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym
- opłat kancelaryjnych ( np. za kserokopie, zaświadczenia, odpisy z akt sprawy)
a także określa zasady zwolnienia od kosztów sądowych 
Wyróżniamy dwa rodzaje opłat:

1). Opłata stosunkowa – pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe wynosi od 30 zł do 200 000 zł (w zależności od wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia).

 • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 • ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 • ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 • ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 • ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 • ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.
W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200000 złotych.

2). Opłata stała – pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie sprawach o prawa majątkowe - jest ona jednakowa dla wszystkich spraw z danej kategorii; minimum wynosi ona 30 zł, maksimum 10000 zł.

Opłatę stałą w kwocie 600 złotych pobiera się od pozwu o:
 1. rozwód;
 2. separację;
 3. ochronę dóbr osobistych;
 4. ochronę innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 5. ochronę niemajątkowych praw dochodzonych w postępowaniu grupowym.
Całą opłatę pobiera się od: pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.
 1. Opłaty w sprawach karnych reguluje Ustawa z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych (j.t. Dz.U. z 1983 r., nr 49, poz. 223)
Opłata:
 1. od kasacji  w sprawie, w której wyrok wydał sąd okręgowy - 750 zł. *
 2. od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach karnych - 150 zł
 3. od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenie - 100 zł
 4. od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – 80 zł
 5. od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności  - 60 zł
 6. od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie – 100 zł
 7. od skargi za przewlekłość postępowania – 200 zł
 8. za wydanie informacji osobie z Krajowego Rejestru Karnego – 30 zł
 9. kancelaryjna za wydanie kopii dokumentów z akt sprawy na wniosek - wynosi 1 zł za każdą stronę kopii, za wydanie uwierzytelnionego odpisu z akt – 6 zł za każdą stronę.
*Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Prokuratora generalnego albo Rzecznika Praw Obywatelskich, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.
 1. Podstawą określania kosztów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jest Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 755) art. 35 -36
W sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Jednakże w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism.
Pracodawca uiszcza opłatę podstawową od pism podlegających opłacie, także w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powództwa inspektora pracy.
W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych pobiera się opłatę podstawową wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Przepisu nie stosuje się do strony wnoszącej odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
 
Uiszczeń wpisów, opłat sądowych, kosztów sądowych prosimy dokonywać na podane niżej konto:
NBP O/O w Warszawie
27 1010 1010 0003 0322 3100 0000

Metadane

Data publikacji : 02.11.2021
Data modyfikacji : 02.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry