Sąd Okręgowy w Siedlcach

zaliczki na biegłego

Kwestie dotyczące wydatków związanych z przeprowadzeniem  dowodu z opinii biegłego reguluje Ustawa  z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1805)
Strona, która wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest uiścić zaliczkę na ich pokrycie w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd. Jeżeli więcej niż jedna strona wnosi o podjęcie czynności, sąd zobowiązuje każdą stronę, która z czynności wywodzi skutki prawne, do uiszczenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku według swego uznania.
Przewodniczący wzywa stronę zobowiązaną do wniesienia zaliczki, aby w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie zapłaciła oznaczoną kwotę. Jeżeli strona mieszka lub ma siedzibę za granicą, wyznaczony termin nie może być krótszy niż miesiąc.
Jeżeli okaże się, że przewidywane lub rzeczywiste wydatki są większe od wniesionej zaliczki, przewodniczący wzywa do jej uzupełnienia.
Sąd podejmie czynność połączoną z wydatkami, jeżeli zaliczka zostanie uiszczona w oznaczonej wysokości. W razie nieuiszczenia zaliczki sąd pominie czynność połączoną z wydatkami.
 
Wpłat sum na zaliczki na biegłego prosimy dokonywać na podane niżej konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
94 1130 1020 0013 4406 0420 0002

Metadane

Data publikacji : 02.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Olszewska Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry