Sąd Okręgowy w Siedlcach

https://siedlce.so.gov.pl/sos/obsluga-interesanta/przyjmowanie-i-zalatwia/27,Przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw.html
13.07.2024, 21:35
Zasady przyjmowania i załatwiania spraw regulują następujące akty prawne:
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1141);
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości dnia 19.06.2019r. w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów sadowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2019r., poz. 138 ze zm.)
      Sąd Okręgowy w Siedlcach przyjmuje i wysyła korespondencję za pośrednictwem biura podawczego funkcjonującego w sądzie. Pisma składane są bezpośrednio przez osoby zainteresowane, bądź za pośrednictwem poczty. Na żądanie osoby składającej pismo pracowni upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii. Pracownik przyjmujący korespondencję po opatrzeniu jej pieczęcią wpływu, rozdziela ją pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne oraz doręcza kierownikom sekretariatów wydziałów i oddziałów za pokwitowaniem. 
      Pisma wysyłane przez sąd doręcza się adresatom w kopertach za potwierdzeniem odbioru, które powinno zawierać w szczególności datę doręczenia, nazwę sądu, sygnaturę akt, określenie rodzaju doręczanego pisma i sposobu jej doręczenia. Potwierdzenie odbioru po doręczeniu pisma dołącza się bezzwłocznie do akt sprawy.
      Do sądu skladne są rózne rodzaje pism sądowych: pozwy, wnioski, akty oskarżenia, apelacje, zażalenia, inne pisma. 
      Część pism stosowanych w określonych trybach postępowania sądowego, np. postępowania uproszczonego, należy składać przy użyciu formularzy określonych przepisami prawa. Powyższe formularze dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości - dział formularze
     Pozostałe pisma skladane w postepowaniu sądowym strona może formułować samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika (obrońcę).

 

 

Metadane

Data publikacji : 13.09.2004
Data modyfikacji : 02.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony