Sąd Okręgowy w Siedlcach

Informacje ogólne

Do Sądu Okręgowego w Siedlcach można składać skargi na działania sądów rejonowych, kuratorów sądowych, komorników sądowych oraz notariuszy działających w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Tryb przyjmowania skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpatrywane są w trybie przepisów zawartych w Dziale I Rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz.52).
Skargi i wnioski przyjmowane są:

  • w formie pisemnej drogą pocztową lub bezpośrednio przez pracownika biura podawczego, kliknij wzór 
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: poczta@siedlce.so.gov.pl; (skarga w formie elektronicznej powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji)
  • w formie ustnej do protokołu sporządzanego przez pracownika w Oddziale Administracyjnym.

Odpowiedź na skargę wysyłana będzie w formie pisemnej wyłącznie drogą pocztową.

Ponadto skargi i wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ESP)

Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków

Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków, stosownie do art. 41 b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych jest Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach.

Prezes, Wiceprezes lub osoba zastępująca przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. od 1000 do 1300.

Adres Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach, ul. Sądowa 2, 08-100 Siedlce

Adres poczty elektronicznej

poczta@siedlce.so.gov.pl

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz. U. z 2019r. poz.52 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r., poz. 524.).

W zakresie nieunormowanym w w/w przepisach rozpoznanie skarg i wniosków podlega regułom zawartym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r.,  poz. 2096 ze zm.).

Metadane

Data publikacji : 18.09.2012
Data modyfikacji : 30.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Cisłak
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry