Sąd Okręgowy w Siedlcach

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Zegar

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 5 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr 64/23

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach

 z dnia 2 listopada 2023 roku

w sprawie ustalenia dnia 5 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Okręgowym w Siedlcach

Na podstawie art. 22§1 pkt.1 lit. a oraz art. 31a§1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j.  Dz. U. 2023r., poz. 217 ze zm.) w zw. z §39 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2022 poz. 2514 ze zm.) mając na uwadze zapisy art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023r., poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się dzień 5 stycznia 2024 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Sądu Okręgowego w Siedlcach i Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Siedlcach, w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2024 roku (sobota), tj. w dniu wolnym od pracy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega:

  1. publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Siedlcach oraz umieszczeniu na tablicach ogłoszeń w budynkach Sądu Okręgowego w Siedlcach;
  2. doręczeniu pracownikom jednostki za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej;
  3. doręczeniu Panu Prezesowi i Pani Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Lublinie za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej;
  4. doręczeniu Państwu Prezesom i Dyrektorom Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Siedlcach za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej.

                                                                                                                                                            

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 06.11.2023
Data modyfikacji : 16.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Leszczyński
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry