Sąd Okręgowy w Siedlcach

Ogłoszenie w sprawie II K 80/21 (PR 1 Ds.259.2020 przeciwko Agacie Kaniewskiej - zawiadomienie o terminie rozprawy 26.05.2022r.)

Sygn. akt II K 80/21                                                                     Siedlce, dnia 27.04.2022r.

(PR 1 Ds. 259.2020)

 

OGŁOSZENIE

 

Sąd Okręgowy w Siedlcach II Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że termin rozprawy w sprawie sygn. akt II K 80/21 (PR 1 Ds. 259.2020) przeciwko Agacie Kaniewskiej o czyny z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12§1 kk w zw. z art. 65§1 kk został wyznaczony na dzień 26 maja 2022r. godz. 9.00 sala III w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, ul. Sądowa 2.

Sąd poucza, że bliższych informacji dotyczących powyższej sprawy udziela sekretariat II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Siedlcach pod nr tel. (25) 640 - 78 – 72.

Stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe.

 

W załączeniu pouczenie o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym:

POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH:

  1. Pokrzywdzony może wstąpić do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego, w tym celu należy złożyć oświadczenie aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej;
  2. Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 kodeksu karnego;
  3. Pokrzywdzony może złożyć wniosek o poinformowanie go o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej;
  4. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku;
  5. Jeśli pokrzywdzony – także gdy nie jest stroną – nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. Dotyczy to także strony, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej i nie zawiadomił organu o zmianie tegoż adresu lub zaprzestała korzystania z niego.

Metadane

Data publikacji : 28.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSO Wojciech Michalak
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry