Sąd Okręgowy w Siedlcach

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie w sprawie II K 24/22 (PO I Ds.52.2020 (przeciwko Marcinowi Matusikowi i innym)

Sygn. akt II K 24/22                                                                         Siedlce, dnia 27 maja 2022r.

            PO I Ds. 52.2020

 

OGŁOSZENIE

Sąd Okręgowy w Siedlcach II Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że termin posiedzenia wstępnego w sprawie sygn. akt II K 24/22 przeciwko Marcinowi Matusikowi i in. o czyny z art. 277a § 1 kk i inne odbędzie się 03 czerwca  2022r., g. 10.30, sala nr VI w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, ul. Sądowa 2.

Sąd poucza, że bliższych informacji dotyczących powyższej sprawy udziela sekretariat II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Siedlcach pod nr tel. (25) 640 - 78 – 72.

Stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe.

Sąd nadto poucza, że pokrzywdzony może przedstawić swoje stanowisko w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej na piśmie albo na posiedzeniu ustnie do protokołu, w szczególności stanowisko to może obejmować oświadczenia o proponowanych terminach rozprawy i okresach występowania obiektywnych przeszkód uniemożliwiających udział w rozprawie, wniosków o przeprowadzenie dowodów bezpośrednio lub poprzez ich odczytanie, a także o ich przeprowadzenie w określonej kolejności, wniosków o sprowadzenie dowodu rzeczowego na rozprawę lub uzyskanie przez sąd określonego dokumentu urzędowego mającego znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, wniosków o zezwolenie na udział w rozprawie na odległość z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających jednoczesny i bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku, a także inne oświadczenia i wnioski dotyczące okoliczności istotnych dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia przewodu sądowego - stanowisko może też obejmować wnioski dowodowe, jak również odniesienie się do wniosków dowodowych złożonych przez inną stronę.

Sąd poucza także, że w sprawie, w której wyznaczono posiedzenie wstępne, wnioski formalne dotyczące biegu postępowania, w tym dotyczące właściwości sądu, przekazania sprawy innemu sądowi, występowania okoliczności określonych w art. 17 § 1 kpk, przekazania sprawy prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, a także wnioski o wyłączenie sędziego powinny być złożone najpóźniej na tym posiedzeniu oraz, że złożone po zakończeniu posiedzenia wstępnego pozostawia się bez rozpoznania, chyba że wnioskodawca wykaże, iż okoliczności uzasadniające złożenie wniosku powstały albo stały się mu znane później.

Metadane

Data publikacji : 27.05.2022
Data modyfikacji : 22.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSO Sylwia Olimpia Uszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Cabaj

Opcje strony

do góry