Sąd Okręgowy w Siedlcach

Zawiadomienie pokrzywdzonych o terminie rozprawy w sprawie IIK 90/22 (3024-4.Ds.2.2022)

Sygn. akt II K 90/22                                                                                                                          Siedlce, dnia 27 grudnia 2022r.

            (3024-4.Ds.2.2022)

 

OGŁOSZENIE

Sąd Okręgowy w Siedlcach II Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że termin rozprawy w sprawie sygn. akt II K 90/22 (3024-4.Ds.2.2022) przeciwko Pavlowi Bondarence i in. o czyny z art. 258 § 1 kk, z art. 286 § 1 kk,  z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 287 § 1 kk i z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk odbędzie się: 08 marca 2023r., g. 9.00, sala nr III w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, ul. Sądowa 2.

Sąd poucza, że bliższych informacji dotyczących powyższej sprawy udziela sekretariat II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Siedlcach pod nr tel. (25) 640 - 78 – 72.

Stawiennictwo pokrzywdzonych jest nieobowiązkowe.

 

W załączeniu pouczenie o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym:

POUCZENIE O UPRAWNIENIACH I OBOWIĄZKACH:

  1. Pokrzywdzony może wstąpić do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego, w tym celu należy złożyć oświadczenie aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej;
  2. Pokrzywdzony może aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 kodeksu karnego;
  3. Pokrzywdzony może złożyć wniosek o poinformowanie go o zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej;
  4. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku;
  5. Jeśli pokrzywdzony – także gdy nie jest stroną – nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. Dotyczy to także strony, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej i nie zawiadomił organu o zmianie tegoż adresu lub zaprzestała korzystania z niego.

Metadane

Data publikacji : 27.12.2022
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
SSO Sylwia Olimpia Uszyńska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Cabaj Oddział Administracyjny

Opcje strony

do góry